Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad van Bergen op Zoom vergadert in een maandelijkse cyclus volgens het BOB-model. Het BOB-model bestaat uit drie fases.
De cyclus start met de beeldvorming. De besluiten van de gemeenteraad worden voorbereid in de raadscommissies en tenslotte vindt in de raadsvergadering besluitvorming plaats.
Zie bijgevoegde link voor een uitgebreide beschrijving.

Speciale app (iBabs-pro)
De gemeenteraad werkt volledig digitaal. Alle raadsleden, burgerleden en fractieassistenten ontvangen de agenda’s en vergaderstukken via een speciale vergaderapplicatie (app). Die app heet iBabs-pro. Voor geïnteresseerden is diezelfde app met alle openbare stukken ook beschikbaar.


Wat kunt u vinden in de app?

  • Openbare stukken van raads- en commissievergaderingen en ook van beeldvormende bijeenkomsten en van het presidium.
  • Videofragmenten van vergaderingen opvragen (raad, commissies en Beeldvorming 1). Dit is mogelijk per agendapunt, het is niet nodig het hele verslag door te kijken.
  • Met de zoekfunctie stukken opvragen vanaf maart 2018.

Hoe kunt u iBabs-pro gebruiken?
Op een PC gaat u naar u naar de website van iBabs (zie bijgevoegde externe link). Op deze website kunt u inloggen. Voor het installeren van de iBabs-pro app gaat u naar de App Store of Google Playstore. De app is gratis.


Inloggen
Voor het inloggen heeft u de volgende gegevens nodig:

  • Site: Bergenopzoom
  • Emailadres: burger (alleen dit woord, e-mailadres is niet nodig)
  • Wachtwoord: burger

De gemeente Bergen op Zoom heeft per 7 april 2020 een nieuwe website.
Onderdeel van de nieuwe website is ook een geheel vernieuwd raadsinformatiesysteem (RIS).


Het vorige raadsinformatiesysteem is gearchiveerd en kunt u vinden op Archiefweb. U komt via bijgevoegde (externe) link in het archief van de website van de gemeente Bergen op Zoom. Als u op de datum 6 april 2020 klikt, ziet u de laatst gearchiveerde versie van de oude website. Vervolgens klikt u rechtsboven op BIS. Daarmee komt u in het gearchiveerde raadsinformatiesysteem.

De gemeenteraad wil graag uw mening horen! Uw inbreng in de politieke besluitvorming is belangrijk. U kunt uw mening geven tijdens Beeldvorming 1. Raadsleden willen zoveel mogelijk informatie verzamelen over een bepaald onderwerp. Uw inspraak reactie is hiervoor heel belangrijk. Raadsleden krijgen een beter beeld van de voor- en nadelen van een besluit. Dit besluit wordt genomen in de raadsvergadering.


Zie bijgevoegde link voor meer informatie over het spreekrecht.

Heeft u een goed idee voor Bergen op Zoom? Denkt u weleens, daar zou de gemeente Bergen op Zoom eens iets aan moeten doen? Bijvoorbeeld een trapveldje in de buurt op een stuk braakliggend terrein of de fietsroute naar school veiliger maken. U mag het zeggen! Leg uw voorstel op tafel met het burgerinitiatief.


Het burgerinitiatief
Met het burgerinitiatief komt uw voorstel op de agenda van de gemeenteraad. Iedere kiesgerechtigde van Bergen op Zoom kan een burgerinitiatief indienen. Uw voorstel mag over bijna alles gaan, maar moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het kan gaan om een idee voor de buurt, wijk of zelfs de stad. Daarbij houdt u rekening met een aantal spelregels. De raad neemt uiteindelijk een beslissing en laat u weten wat er met uw voorstel gebeurt.


Zie bijgevoegde link voor meer informatie over het burgerinitiatief.

Een referendum is een democratisch instrument waarbij de burger zich kan uitspreken over een politieke kwestie. Het referendum is te zien als een advies van burgers aan de raad over een concept-raadsbesluit, dus een voorgenomen besluit.


In de Referendumverordening zijn de eisen en de procedure voor het houden van een referendum vastgelegd (zie bijgevoegde externe link). Zo is onder meer een inleidend verzoek om een referendum te houden nodig en dient dit verzoek ondersteund te worden door ten minste 200 handtekeningen van kiesgerechtigden. Elke handtekening gaat vergezeld van een daarbij behorende naam, adres, woonplaats en geboortedatum.


Er is geen sprake van een ‘bindend referendum’ (bindend betekent dat de uitslag van het referendum uitgevoerd moet worden). Dit is in Nederland niet mogelijk.


Er zijn ook uitzonderingen op de mogelijkheid om een referendum aan te vragen. Zo kunt u bijvoorbeeld geen referendum aanvragen over benoemingen of het vaststellen van de gemeentelijke belastingen. Wilt u weten of uw onderwerp in aanmerking kan komen voor het houden van een referendum? Vraag het aan de raadsgriffie via griffie@bergenopzoom.nl.

De Jeugdraad is sinds 1 juli 2012 ondergebracht als adviesorgaan van de gemeenteraad.


Doel van dit adviesorgaan is de jeugd (zowel gevraagd als ongevraagd) te betrekken bij voorbereiding, verrijking en vernieuwing van beleid en actuele onderwerpen en het benutten van elkaars deskundigheid.


Anderzijds is er een educatief doel, te weten het bieden van een podium voor jongeren om hun mening te uiten en maatschappelijke betrokkenheid te ontwikkelen.


De Jeugdraad wordt ondersteund en begeleid door een werkgroep vanuit de gemeenteraad samen met de raadsgriffie.


Zie bijgevoegde (externe) link als je meer wilt weten over de Jeugdraad, een vergadering wilt bijwonen of lid wilt worden.

De vergaderorde van de gemeenteraad is geregeld in het "Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Bergen op Zoom".


Zie bijgevoegde link voor meer informatie over het Reglement van Orde.

De vergaderorde van de raadscommissies is geregeld in de "Verordening op de raadscommissies gemeente Bergen op Zoom 2018".


Zie bijgevoegde link voor meer informatie over de verordening.

Op grond van de Gemeentewet zijn gemeenten verplicht een rekenkamer of rekenkamercommissie in te stellen die de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid onderzoekt.


De Rekenkamer West-Brabant vervult de rekenkamerfunctie (rekenkamercommissie) voor acht gemeenten: Bergen op Zoom, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal.


Zie bijgevoegde (externe) link voor meer informatie over de Rekenkamer West-Brabant.