Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Tijdens de raadsvergadering kan elk raadslid een wijziging voorstellen op het voorgestelde besluit. Dit kan door een amendement in te dienen. Daarin beschrijft het raadslid welk onderdeel van het voorstel of het besluit gewijzigd moet worden en waarin dat gewijzigd moet worden. Over elk ingediend amendement wordt door de raad gestemd.

Met het stellen van vragen controleert de raad het college van burgemeester en wethouders. Artikel 34-vragen verwijzen naar het betreffende artikel in het Reglement van Orde van de gemeenteraad. Artikel 34-vragen zijn politieke vragen aan het college of de burgemeester die binnen een termijn van 30 dagen beantwoord moeten worden. Feitelijke of technische vragen worden doorgaans rechtstreeks aan de ambtenaren gesteld.

Het college van burgemeester en wethouders vergadert wekelijks. Van elke vergadering wordt een besluitenlijst opgemaakt.

Een motie is een politieke uitspraak of verzoek van de gemeenteraad, in de meeste gevallen gericht aan het college van burgemeester en wethouders of aan individuele leden van het college. De motie kan gaan over een onderwerp dat al op de raadsagenda staat, maar ook over een ander onderwerp.

Op grond van de Gemeentewet zijn het college en de burgemeester verplicht de raad (ook ongevraagd) te informeren over relevante wijzigingen in de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Het belang kan liggen in politieke gevoeligheid, in media-aandacht, in lange termijn financiële gevolgen, in maatschappelijke risico’s etc.
Daarnaast kunnen in de vergaderingen van de raadscommissies aan het college vragen worden gesteld die schriftelijk worden beantwoord.

In de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies kan het college van burgemeester en wethouders mondelinge toezeggingen doen naar aanleiding van of aanvullend op de bespreking van een onderwerp of voorstel. Toezeggingen vragen vaak om een inspanningsverplichting of zijn onderdeel van een besluit en worden daarom geregistreerd.

Op grond van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2018 kunnen fracties uit de gemeenteraad jaarlijks aanspraak maken op een financiële bijdrage. De financiële bijdrage wordt besteed om de volksvertegenwoordigende, kaderstellende of controlerende rol van de fractie te versterken.
De raad stelt de hoogte vast van de financiële bijdragen. De fracties leggen jaarlijks verantwoording af over de besteding van de financiële bijdrage in het vorige kalenderjaar.

De gemeenteraad heeft een aantal eigen regels gesteld, onder andere over vergaderorde, integriteit en rechtspositie.