Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvorming

Visie Buitengebied

dinsdag 12 juli 2022

19:30 - 22:40

Locatie
Raadszaal, Stadhuis Grote Markt 1
Voorzitter
Mw. E.A.H.M. de Kock

Uitzending

Agendapunten

 1. mevrouw Renske Van Eldik

 2. de heer Mark van den Hoven (BSB Advies)

 3. de heer Tim Strikers (Pouderoyen Tonnaer)

 4. Voor deze bijeenkomst zijn door de agendacommissie ook de stakeholders uitgenodigd.
  Aan de stakeholders wordt de ruimte gegeven om een toelichting op de toekomstige visie te geven. Wat zijn voor hen bijvoorbeeld belangrijke thema's en welke input willen zij de gemeenteraad meegeven. Gemeenteraadsleden zijn immers volksvertegenwoordigers en dit houdt onder meer in: luisteren, 'halen en brengen', voor en tegens beoordelen en belangen integraal af wegen, om uiteindelijk een goed onderbouwd besluit over de visie te kunnen nemen.

  Voor dit onderdeel hebben zich aangemeld:
  .
  De heer De Weert: namens de Geschiedkundige kring en Stichting De Brabantse Wal
  De heer De Haan: namens IVN Groene Zoom
  De heer J. Smit: namens omwonendencollectief Heerlesebaan-Moerstraatsebaan
  De heer G. Ostermeijer, de heer J. van Loon en de heer Hopmans: namens werkgroep Heihoefke Wonen
  De heer Naalden: namens ZLTO.
  De heer Vierbergen en mevrouw Oosterwaal: namens Stichting Clubhuis Padvindstersgilde
  Woongemeenschap Het Oererf
  De heer Kannekens en de heer Brusselers : namens Dorpsraad Halsteren

 5. Op verzoek van de voorzitter van het beeldvormende overleg gisteren, vindt u in de bijlage de notities van de inspraak namens Stakeholder collectief Moerstraatsebaan-Heerlsebaan.
  Wij kijken met belangstelling uit naar volgende stappen en een vervolg waar stakeholders kunnen meepraten en reageren op het concept koersdocument als aangegeven door de heer van den Hoven.
  Uit het proces van de ansichtkaartaktie, stakeholders werksessie, deze beeldvormende vergadering en de mentimeter, kunnen wij opmaken dat de opinie vrij unaniem is voor wat betreft de volgende thema’s:
  • Nadruk in buitengebied op natuur/milieu en cultuurhistorische waarden en landbouw
  • Zeker geen toevoeging van industrie en bedrijvigheid in dit gebied
  • Energietransitie aangelegenheden zo min mogelijk gebiedsvervuilend met nadruk op zonne-energie op bestaande daken en ondergrondse infra
  • Woonvormen bij voorkeur in de randkerngebieden, herbestemmen van bestaande objecten en zeker geen toevoeging van woningen in dit kwetsbare buitengebied
  Met vriendelijke groet,
  Jos Smit
  Penvoerder Omwonendencollectief Heerlesebaan - Moerstraatsebaan

 6. de heer Wessel van Hoven (BSB Advies).

  Voor dit onderdeel wordt de mentimeter gebruikt.
  Aan de raadsleden en burgerleden wordt gevraagd om een Ipad of telefoon mee te nemen.

  Per thema wordt een aantal stellingen en/of vragen voorgelegd aan de raadsleden en burgerleden voorgelegd. Deze thema’s sluiten aan bij de thema’s die voortkomen uit de ansichtkaartenactie en de bijeenkomst met de Omgevingspartners. Via de telefoon, laptop of tablet kan antwoord gegeven worden op de vragen. De antwoorden verschijnen op het scherm in de zaal. Na afloop van ieder thema is er de gelegenheid voor raads- en burgerleden, maar ook voor stakeholders om een toelichting te geven. Per thema hanteren we een spreektijd van 10 minuten. De reacties op de stellingen/vragen worden verwerkt in een rapportage en betrokken bij het opstellen van het koersdocument. Voorafgaand aan het zomerreces zal de raad de uitkomsten gepresenteerd krijgen.

  Belangrijk: alleen raads- en burgerleden kunnen meedoen aan de mentimeter. Dit is bedoeld om zo goed mogelijk beeld te krijgen hoe de raad aankijkt tegen de verschillende thema’s die spelen in ons buitengebied. Stakeholders kunnen eventueel een toelichting geven nadat de stellingen/vragen zijn beantwoord.