Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 28 juni 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal, Stadhuis Grote Markt 1

Voorzitter
dr. F.A. Petter

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering met de gebruikelijke openingstekst.

  00:18:10 - 00:21:26 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  00:23:35 - 00:23:38 - P.A.M. (Patrick) van der Velden
  00:24:44 - 00:24:54 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  00:24:54 - 00:24:55 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  00:26:13 - 00:27:27 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:26:30 - 00:27:27 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  00:27:27 - 00:27:32 - A.F.M. (Sander) Siebelink
  00:27:43 - 00:27:44 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  00:28:02 - 00:28:03 - A.F.M. (Sander) Siebelink
  00:28:03 - 00:28:05 - J.M.G. (Julien) Voets
  00:28:37 - 00:28:45 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  00:28:45 - 00:28:50 - J.M.G. (Julien) Voets
  00:28:54 - 00:28:55 - S. (Selin) Karar
  00:28:56 - 00:29:08 - S. (Selin) Karar
  00:29:30 - 00:29:44 - J.C.J. (Jim) Bernaards
  00:29:54 - 00:29:57 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  00:29:57 - 00:30:08 - A.F.M. (Sander) Siebelink
  00:30:14 - 00:30:18 - J.C.J. (Jim) Bernaards
 3. 3

  Besluit

  De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:
  De besluitenlijst van 1 juni 2023 ongewijzigd vast te stellen.

  00:31:30 - 00:31:33 - A.F.M. (Sander) Siebelink
  00:32:16 - 00:33:28 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
 4. 4
  A-stukken
 5. 4.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Belang van Bergen op Zoom (1), BSD (2), CDA (2), D66 (3), GBWP (5), GroenLinks (1), Lijst Linssen (1), Lokaal Realisme (3), PvdA (2), SAMEN0164 (1), SP (1), V-BoZ! (2), VVD (5), 50PLUS (1), Groep Akkaya (1)

  Besluit

  De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:

  1. De Nota Ruimtelijke Kwaliteit opnieuw vast te stellen met daarin opgenomen: de gewijzigde beleidsregels over zonnepanelen op daken binnen het beschermd stadsgezicht. 

  2. De gewijzigde Nota Ruimtelijke Kwaliteit per 1 augustus 2023 in werking te laten treden. 

  3. De Nota Ruimtelijke Kwaliteit, vastgesteld op 11 april 2019, per 1 augustus 2023 in te trekken. 

  4. Aanvragen om omgevingsvergunning die zijn ingediend voor datum van inwerkingtreding maar waar na 1 augustus 2023 nog niet op is besloten, af te handelen met toepassing van de gewijzigde Nota Ruimtelijke Kwaliteit. 

  5. De onder het eerste beslispunt vastgestelde Nota Ruimtelijke Kwaliteit conform de gebruikelijke wijze te publiceren en bekend te maken.

 6. 4.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Belang van Bergen op Zoom (1), BSD (2), CDA (2), D66 (3), GBWP (5), GroenLinks (1), Lijst Linssen (1), Lokaal Realisme (3), PvdA (2), SAMEN0164 (1), SP (1), V-BoZ! (2), VVD (5), 50PLUS (1), Groep Akkaya (1)

  Bijlagen

  Besluit

  De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:

  1. Kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen 2024 en de jaarrekeningen 2022 van: GGD, RAV, VRMWB, WVS, RWB, OMWB, ISD, WBA, RBL, BWB en GIA;
  2. Geen zienswijze in te dienen over de 1e begrotingswijziging 2023-I van VRMWB, conform de bij dit besluit behorende bijlage; 
  3. Geen zienswijze in te dienen over de 1e begrotingswijziging 2023 van de RBL, conform de bij dit besluit behorende bijlage; 
  4. Geen zienswijze in te dienen over de 2e begrotingswijziging 2023 van de GGD en geen zienswijze in te dienen bij de GGD inzake het beleidsplan 2023-2026;
  5. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2023 van de ISD, alsmede met de daaruit volgende gemeentelijke bijdrage voor 2023 en daarop geen zienswijze in te dienen; 
  6. In te stemmen om voor de begrotingswijziging 2023 van de WBA, de zienswijze in te dienen, conform de bij dit besluit behorende bijlage; 
  7. In te stemmen om voor de concept-begroting 2024 van de WBA, de zienswijze in te dienen, conform de bij dit besluit behorende bijlage; 
  8. In te stemmen om voor de ontwerpbegroting 2024 van de BWB, de zienswijze in te dienen, conform de bij dit besluit behorende bijlage;
  9. Geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen RAV, VRMWB, WVS, RWB, OMWB, RBL en GIA;
  10. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 van de ISD alsmede de daaruit volgende gemeentelijke bijdrage voor 2024 en daarop geen zienswijze in te dienen; 
  11. Zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen: GGD, conform de bij dit besluit behorende bijlagen; 
  12. De Veiligheidsregio dringend te verzoeken, als gevolg van de aanpassing rapportagecyclus, om naast de enige rapportage in een kalenderjaar, zijnde na 6 maanden (30 juni), in het kort op verwachtte afwijkingen te rapporteren. Dit zijn de ´soft-closures´na 4, 8 en 10 maanden; 
  13. Het RWB te verzoeken, het actieprogramma op te stellen in heldere taal, duidelijke en haalbare doelen in het actieprogramma op te nemen en de meerwaarde van deze doelen voor de deelnemers aan de RWB aan te geven.
  00:32:30 - 00:33:28 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
 7. 4.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Belang van Bergen op Zoom (1), BSD (2), CDA (2), D66 (3), GBWP (5), GroenLinks (1), Lijst Linssen (1), Lokaal Realisme (3), PvdA (2), SAMEN0164 (1), SP (1), V-BoZ! (2), VVD (5), 50PLUS (1), Groep Akkaya (1)

  Besluit

  De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:

  1. Het Verslag Bouwgrondexploitaties 2022 met bijlagen vast te stellen, inclusief de herziening van de grondexploitaties voor 2023 en verder, en inclusief aanpassing van looptijden van grondexploitaties en aanpassing van de demarcatie van de grondexploitaties (Nieuwe Vesting Zuid-Oost en Stationsgebied). 
  2. Het positief resultaat van de bouwgrondexploitaties 2022 van per saldo € 5.028.000 (begroot € 5.130.000) toe te voegen aan de algemene reserve.
  3. De in het meerjarenprogramma grondexploitaties opgenomen jaarkredieten voor de grondexploitaties, en voorbereidingskredieten, voor 2023 vast te stellen en beschikbaar te stellen. 
  4. De begroting conform dit voorstel via bijgevoegde begrotingswijziging te wijzigen.
  00:32:51 - 00:33:28 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  00:33:28 - 00:33:38 - L.H. (Louis) van der Kallen
  00:34:20 - 00:35:28 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
 8. 5
  B-stukken
 9. 5.a

  Spreektijd voor eerste en tweede termijn samen is 3 minuten.

  Besluit

  1. De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:Onder voorbehoud van een positief advies van de Commissie m.e.r. inzake het milieueffectrapport, een besluit te nemen op het verzoek van Gedeputeerde Staten om een voornemen uit te spreken om de verklaring van geen bedenkingen, zoals bedoeld in artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht, die benodigd is voor de uitbreiding van de buitendijkse containerterminal in het Bergsche Diep ter hoogte van de Zuiderstrekdam in Bergen op Zoom Bergen op Zoom te verlenen. 
  2. Indien gedurende de termijn van terinzagelegging geen zienswijzen worden ingediend tegen het voornemen om de verklaring af te geven, wordt de verklaring geacht definitief door u te zijn afgegeven. 
  3. Uw besluit aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant kenbaar te maken zodat het voornemen samen met de ontwerpbeschikking ter inzage kan worden gelegd.
  00:34:47 - 00:35:28 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  00:36:07 - 00:36:09 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  00:36:10 - 00:36:35 - S. (Selin) Karar
  00:36:36 - 00:38:01 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
 10. 5.b

  Spreektijd voor eerste en tweede termijn samen is 4 minuten.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  BSD (2), CDA (2), D66 (3), GBWP (5), GroenLinks (1), Lijst Linssen (1), Lokaal Realisme (3), PvdA (2), SP (1), V-BoZ! (2), VVD (5), 50PLUS (1), Groep Akkaya (1), Samen 0164 (1)
  tegen
  Belang van Bergen op Zoom (1)

  Besluit

  De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:

  1. Vaststellen van de gewijzigde Omgevingsvisie van Bergen op Zoom; 
  2. Instemmen met de reacties op de ingekomen zienswijze op de Omgevingsvisie in de Nota van zienswijzen; 
  3. Instemmen met het actualiseren van de Omgevingsvisie in ieder geval in iedere bestuursperiode van 4 jaar en indien blijkt dat de inhoud van deze Omgevingsvisie niet langer aansluit bij de resultaten van de studie naar nieuwe woon- en werklocaties.

  Amendementen

  Titel
  Vaststellen omgevingsvisie Bergen op Zoom.
  00:36:44 - 00:38:01 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  00:38:01 - 00:38:03 - S. (Selin) Karar
  00:41:28 - 00:41:29 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  00:41:44 - 00:41:45 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  00:41:58 - 00:42:03 - A. (Aydin) Akkaya
  00:42:13 - 00:42:14 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  00:42:16 - 00:42:19 - J.C.J. (Jim) Bernaards
  00:42:20 - 00:42:23 - U. (Ufuk) Cuman
  00:42:42 - 00:42:43 - S. (Stefaan) Verheugt
  00:42:54 - 00:43:03 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  00:43:03 - 00:43:05 - A.F.M. (Sander) Siebelink
  00:43:06 - 00:43:07 - M.A (Maikel) de Bekker
  00:43:11 - 00:43:12 - R.R.M. (Reinoud) Krijnen
  00:43:31 - 00:43:33 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  00:43:33 - 00:43:34 - E.A.H.M. (Betsy) de Kock
  00:45:22 - 00:45:23 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  00:45:25 - 00:45:28 - J.M.G. (Julien) Voets
  00:46:13 - 00:46:15 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  00:46:16 - 00:46:46 - B.R. (Berend) Doedens
  00:46:47 - 00:46:49 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  00:48:07 - 00:48:10 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  00:48:10 - 00:49:26 - A.F.M. (Sander) Siebelink
  00:49:32 - 00:49:35 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  00:50:42 - 00:50:47 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  00:51:00 - 00:53:49 - J. (Joost) Pals
  00:53:49 - 00:53:52 - S. (Selin) Karar
  00:53:52 - 00:53:53 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  00:54:05 - 00:54:06 - J. (Joost) Pals
  00:54:21 - 00:54:26 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  00:54:26 - 00:54:30 - S. (Selin) Karar
  00:55:30 - 00:56:08 - J. (Joost) Pals
  00:56:09 - 00:56:15 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  00:56:15 - 00:56:18 - S. (Selin) Karar
  00:56:36 - 00:56:37 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  00:56:40 - 00:56:41 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  00:57:09 - 00:57:14 - J.V. (Jovita) Dorigo
  00:57:16 - 00:57:18 - A. (Aydin) Akkaya
  00:57:28 - 00:57:29 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  00:57:29 - 00:57:32 - A.E.J. (Rian) Govers-Gabriëls
  00:58:39 - 00:58:41 - A. (Aydin) Akkaya
  00:59:06 - 00:59:12 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  00:59:16 - 01:01:24 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
 11. 5.c

 12. 5.d

  In de agendacommissie is afgesproken dat de jaarstukken 2022 en het eerste concernbericht 2023 gezamenlijk worden behandeld. De spreektijd voor beide stukken samen is vastgesteld op 6 minuten.

  Stemuitslag

  voor 90%
  tegen 10%
  voor
  Belang van Bergen op Zoom (1), BSD (2), CDA (2), D66 (3), GBWP (3), GroenLinks (1), Lijst Linssen (1), Lokaal Realisme (3), PvdA (2), SP (1), V-BoZ! (2), VVD (5), 50PLUS (1), Groep Akkaya (1)
  tegen
  GBWP (2), Samen 0164 (1)

  Besluit

  De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:

  1. De Jaarstukken 2022, bestaande uit het jaarverslag, de jaarrekening en het bijlagenboek, met een positief resultaat van €25.121.000 vast te stellen; 
  2. Via resultaatbestemming voor in totaal €7.223.000 te bestemmen van 2022 naar 2023. Het gaat om: a. Regiobudget Stedelijke Regio West-Brabant West €24.000; b. Opvang van Oekraïense vluchtelingen €2.524.000; c. Inhuur van een jeugdondersteuner €109.000; d. Hulp en ondersteuning aan gedupeerden van de toeslagenaffaire €92.000; e. Energietoeslag (budget 2022) €247.000; f. Armoedeverzachting €376.000; g. Gezond in de Stad €154.000; h. Decembercirculaire 2022, bestaande uit: i. Energietoeslag 2023 €2.069.000; ii. Bijzondere bijstand, vroegsignalering €145.000; iii. Continuïteit van de zorg €85.000; iv. Versterken van de sociale basis €48.000; v. Actieprogramma kansrijke stad €32.000; vi. Toegankelijkheid van de verkiezingen €11.000; i. Groot onderhoud van de buitensport €537.000; j. Opstellen van de businesscase Cultuur €109.000; k. Corona compensatiemiddelen cultuur €172.000; l. Cultuur (basissubsidie amateurkunst) €30.000; m. Opstellen van de kerkenvisie €13.000; n. Sportakkoord (SPUK) €74.000; o. Herstelkosten gronden €367.000; p. Onderzoek en advieskosten Ondernemingsraad €6.000;
  3.  Via resultaatbestemming voor in totaal €9.369.000 te storten in de voorziening groot onderhoud wegen, waarvan; a. €4.654.000 voor groot onderhoud in 2023 en; b. €4.715.000 voor groot onderhoud in 2024; 
  4. De bijgevoegde begrotingswijziging 2023 behorende bij beslispunten 2 en 3 vast te stellen;
  5. Het resterende positieve saldo van €8.529.000 te storten in de algemene reserve; 
  6. Het krediet nieuwe woonwagenlocatie inzetten voor het krediet Parapluplanprocedure woonwagenlocaties met een omvang van €362.000; 
  7. Kennis te nemen van de jaarverslagen: a. Jaarverslag 2021 en 2022 van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (Welstandscommissie); b. Jaarverslag 2022 Algemene kamer vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Bergen op Zoom; c. Jaarverslag 2022 Adviesraad Sociaal Domein Bergen op Zoom; 
  8. De toezegging van de toelichting over het frictiekostenbudget hiermee af te doen.

  Moties

  Onderwerp
  Pauzeknop voorliggend veld, RMO23-0017 (D66/GBWP/SAMEN0164).
  00:59:36 - 01:01:24 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  01:01:24 - 01:01:27 - M.A (Maikel) de Bekker
  01:01:30 - 01:01:32 - M.A (Maikel) de Bekker
  01:02:18 - 01:02:22 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  01:02:22 - 01:02:24 - U. (Ufuk) Cuman
  01:04:52 - 01:04:55 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  01:04:56 - 01:06:08 - A.G.J. (Arjan) van der Weegen
  01:06:08 - 01:06:10 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  01:06:12 - 01:07:39 - D.J.M. (Dave) Lijmbach
  01:07:40 - 01:07:41 - A.G.J. (Arjan) van der Weegen
  01:07:41 - 01:07:43 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  01:07:52 - 01:08:03 - D.J.M. (Dave) Lijmbach
  01:08:04 - 01:08:14 - A.G.J. (Arjan) van der Weegen
  01:08:24 - 01:08:33 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  01:08:33 - 01:08:34 - J.M.G. (Julien) Voets
  01:10:21 - 01:10:22 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  01:10:23 - 01:10:25 - U. (Ufuk) Cuman
  01:10:53 - 01:11:31 - J.M.G. (Julien) Voets
  01:11:32 - 01:11:40 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  01:11:40 - 01:11:46 - R.R.M. (Reinoud) Krijnen
  01:11:55 - 01:12:43 - J.M.G. (Julien) Voets
  01:12:44 - 01:12:46 - R.R.M. (Reinoud) Krijnen
  01:13:35 - 01:13:36 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  01:13:39 - 01:13:41 - S. (Selin) Karar
  01:13:42 - 01:13:46 - S. (Selin) Karar
  01:13:47 - 01:13:52 - S. (Selin) Karar
  01:13:55 - 01:16:31 - A.F.M. (Sander) Siebelink
  01:16:33 - 01:16:34 - S. (Selin) Karar
  01:17:29 - 01:17:32 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  01:17:32 - 01:17:34 - L.H. (Louis) van der Kallen
  01:19:50 - 01:19:59 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  01:19:59 - 01:20:03 - A. (Aydin) Akkaya
  01:23:34 - 01:23:36 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  01:23:36 - 01:24:23 - L.C.J. (Louis) Wijten
  01:24:24 - 01:24:32 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  01:24:34 - 01:24:38 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  01:24:48 - 01:29:24 - J. (Joey) van Aken
  01:29:24 - 01:29:25 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  01:29:30 - 01:29:32 - A.F.M. (Sander) Siebelink
  01:30:09 - 01:30:10 - J. (Joey) van Aken
  01:30:47 - 01:30:49 - A.F.M. (Sander) Siebelink
  01:30:49 - 01:30:51 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  01:31:18 - 01:31:19 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  01:31:23 - 01:31:27 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  01:32:24 - 01:32:25 - J. (Joey) van Aken
  01:32:58 - 01:33:00 - J. (Joey) van Aken
  01:33:05 - 01:33:07 - A.G.J. (Arjan) van der Weegen
  01:33:13 - 01:33:43 - J. (Joey) van Aken
  01:33:43 - 01:33:52 - A.G.J. (Arjan) van der Weegen
  01:34:31 - 01:34:32 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  01:34:42 - 01:34:44 - J.M.G. (Julien) Voets
  01:34:45 - 01:34:51 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  01:35:09 - 01:35:34 - J. (Joey) van Aken
  01:35:34 - 01:35:35 - R.R.M. (Reinoud) Krijnen
  01:35:35 - 01:35:43 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  01:35:44 - 01:35:46 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  01:35:54 - 01:35:55 - S. (Selin) Karar
  01:35:58 - 01:35:59 - L.H. (Louis) van der Kallen
  01:36:02 - 01:36:12 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  01:36:54 - 01:37:34 - J. (Joey) van Aken
  01:37:35 - 01:37:43 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  01:37:46 - 01:38:00 - J. (Joost) Pals
  01:38:01 - 01:38:04 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  01:38:06 - 01:38:07 - S. (Selin) Karar
  01:51:45 - 01:51:52 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  01:57:16 - 01:57:17 - A. (Alperen) Yilmaz
  01:58:06 - 01:58:08 - A. (Alperen) Yilmaz
  02:00:25 - 02:00:38 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:00:38 - 02:00:40 - A.G.J. (Arjan) van der Weegen
  02:00:55 - 02:00:57 - D.J.M. (Dave) Lijmbach
  02:00:57 - 02:01:02 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:13:08 - 02:13:16 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:13:16 - 02:13:17 - D.J.M. (Dave) Lijmbach
  02:13:26 - 02:13:30 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:14:15 - 02:14:18 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:14:18 - 02:14:32 - A. (Aydin) Akkaya
  02:14:36 - 02:14:37 - L.C.J. (Louis) Wijten
  02:15:53 - 02:16:02 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:16:08 - 02:16:13 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:16:16 - 02:16:44 - J. (Joey) van Aken
  02:16:45 - 02:16:47 - A.F.M. (Sander) Siebelink
  02:16:47 - 02:16:48 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:16:58 - 02:16:59 - J. (Joey) van Aken
  02:17:07 - 02:17:08 - S. (Selin) Karar
  02:17:08 - 02:17:10 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:17:19 - 02:17:50 - J. (Joey) van Aken
  02:17:51 - 02:18:00 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:18:00 - 02:18:24 - D.J.M. (Dave) Lijmbach
  02:18:25 - 02:18:26 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:18:26 - 02:18:27 - U. (Ufuk) Cuman
  02:19:42 - 02:19:43 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:19:43 - 02:19:47 - U. (Ufuk) Cuman
  02:19:50 - 02:19:51 - J.M.G. (Julien) Voets
  02:20:13 - 02:20:51 - S. (Selin) Karar
  02:20:53 - 02:20:55 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:20:55 - 02:20:56 - A.G.J. (Arjan) van der Weegen
  02:21:32 - 02:21:50 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:21:50 - 02:21:51 - J.M.G. (Julien) Voets
  02:22:34 - 02:22:35 - A.G.J. (Arjan) van der Weegen
  02:22:39 - 02:22:45 - D.J.M. (Dave) Lijmbach
  02:23:04 - 02:23:05 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:23:05 - 02:23:07 - D.J.M. (Dave) Lijmbach
  02:23:07 - 02:23:30 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:23:31 - 02:23:34 - A.G.J. (Arjan) van der Weegen
  02:23:46 - 02:23:47 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:23:53 - 02:24:11 - L.C.J. (Louis) Wijten
  02:24:11 - 02:24:17 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:24:17 - 02:24:23 - J.M.G. (Julien) Voets
  02:24:34 - 02:24:35 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:24:35 - 02:24:41 - A.G.J. (Arjan) van der Weegen
  02:25:09 - 02:25:46 - J. (Joey) van Aken
  02:25:47 - 02:26:02 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:26:02 - 02:26:09 - R.R.M. (Reinoud) Krijnen
  02:26:10 - 02:26:12 - R.R.M. (Reinoud) Krijnen
  02:26:19 - 02:26:24 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:27:01 - 02:27:06 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:27:26 - 02:27:42 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:27:42 - 02:27:45 - R.R.M. (Reinoud) Krijnen
 13. 5.e

  In de agendacommissie is afgesproken dat de jaarstukken 2022 en het eerste concernbericht 2023 gezamenlijk worden behandeld. De spreektijd voor beide stukken samen is vastgesteld op 6 minuten.

  Stemuitslag

  voor 90%
  tegen 10%
  voor
  BSD (2), CDA (2), D66 (3), GBWP (5), GroenLinks (1), Lokaal Realisme (3), PvdA (2), SP (1), V-BoZ! (2), VVD (5), 50PLUS (1), Groep Akkaya (1)
  tegen
  Belang van Bergen op Zoom (1), Lijst Linssen (1), Samen 0164 (1)

  Besluit

  De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:

  1. Het 1e Concernbericht 2023 vast te stellen; 
  2. Het geactualiseerde uitvoeringsplan 2023 vast te stellen; 
  3. In te stemmen, conform de spelregels voor de moederkredieten, met de binnen de moederkredieten passende investeringen beschikbaar te stellen: Bedrijfsvoering: - Upgrade Corsa Next € 34.000 - Klimaatinstallatie schatkamers Markiezenhof € 95.000 - Mobile device beleid € 912.000 - Houtversnipperaar € 47.900 - Hardware toegangscontrole € 58.400 Vastgoed: - Verduurzaming Synagoge € 32.000 - Verduurzaming Van Konijnenburgweg 24 € 500.000 Openbare ruimte: - Voorbereiding Burg. Elkhuizenlaan € 50.000 - Verv.investering Openbaar Groen € 743.500 - Openbare verlichting € 523.000 - Speelvoorzieningen € 264.000 - Weg Gageldonk West € 375.200 Riolering: - Plasticslaan € 100.000 - Jankenberg € 65.000 - Renovatie rioolgemalen € 471.900 - Riolering Scheldevesting € 278.000 - Vervanging grondwatermeetnet € 140.000 - Gageldonk West € 2.229.800 
  4. Het krediet Gageldonk West op te hogen met € 1.744.600; 
  5. Voor het groot onderhoud aan de Theodorushaven een voorziening te vormen. 
  6. De bij het 1e Concernbericht 2023 behorende begrotingswijziging vast te stellen;

  Moties

  Onderwerp
  In Control, RMO23-0014 (GBWP/SAMEN0164).
  02:27:43 - 02:27:45 - R.R.M. (Reinoud) Krijnen
  02:28:40 - 02:30:04 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
 14. 6
  Moties vreemd aan de orde van de dag
 15. 6.a

  Spreektijd voor eerste en tweede termijn samen is 3 minuten.

  Stemuitslag

  voor 52%
  tegen 48%
  voor
  BSD (2), D66 (3), GroenLinks (1), PvdA (2), SP (1), VVD (5), 50PLUS (1), Groep Akkaya (1)
  tegen
  Belang van Bergen op Zoom (1), CDA (2), GBWP (5), Lijst Linssen (1), Lokaal Realisme (3), V-BoZ! (2), Samen 0164 (1)

  Moties

  Onderwerp
  Geen vestiging Aldi supermarkt bij winkelcentrum De Zeeland, RMO23-0018 (BSD/CDA/GBWP/V-BoZ!/SAMEN0164).
  02:29:14 - 02:30:04 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:30:04 - 02:31:07 - A.(Adam) Ahajaj
  02:32:42 - 02:32:46 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:32:46 - 02:34:35 - J.C.J. (Jim) Bernaards
  02:34:35 - 02:34:42 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:34:42 - 02:34:57 - P.W. (Piet) Juten
  02:35:03 - 02:35:09 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:35:09 - 02:35:11 - A. (Aydin) Akkaya
  02:37:46 - 02:37:47 - R.R.M. (Reinoud) Krijnen
  02:37:53 - 02:37:54 - B.R. (Berend) Doedens
  02:38:29 - 02:38:30 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:39:00 - 02:39:02 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:39:03 - 02:41:15 - R.R.M. (Reinoud) Krijnen
  02:41:16 - 02:41:19 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:41:32 - 02:42:18 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:44:24 - 02:44:25 - J.C.J. (Jim) Bernaards
  02:44:25 - 02:44:26 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:44:36 - 02:44:37 - P.A.M. (Patrick) van der Velden
  02:44:39 - 02:44:40 - P.A.M. (Patrick) van der Velden
  02:44:53 - 02:44:54 - J.C.J. (Jim) Bernaards
  02:45:04 - 02:45:40 - P.A.M. (Patrick) van der Velden
  02:45:40 - 02:45:41 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:45:42 - 02:45:43 - A.(Adam) Ahajaj
  02:45:59 - 02:46:19 - P.A.M. (Patrick) van der Velden
  02:46:20 - 02:46:25 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:46:25 - 02:46:26 - B.R. (Berend) Doedens
  02:46:52 - 02:46:57 - P.A.M. (Patrick) van der Velden
  02:46:58 - 02:47:06 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:47:06 - 02:47:10 - J. (Jaap) van Dam
  02:47:21 - 02:47:37 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:49:08 - 02:49:13 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:49:13 - 02:49:14 - M.A (Maikel) de Bekker
  02:49:59 - 02:50:07 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:50:17 - 02:50:38 - J. (Joost) Pals
  02:50:38 - 02:50:44 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:51:21 - 02:51:25 - A.F.M. (Sander) Siebelink
  02:51:25 - 02:51:45 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:52:08 - 02:52:12 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:55:38 - 02:55:39 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:55:42 - 02:55:44 - A.(Adam) Ahajaj
  02:55:44 - 02:55:47 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:56:16 - 02:57:06 - J. (Joost) Pals
  02:57:06 - 02:57:07 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:57:21 - 02:57:25 - J. (Joost) Pals
  02:57:26 - 02:57:29 - A.(Adam) Ahajaj
  02:57:29 - 02:57:36 - J. (Joost) Pals
  02:57:37 - 02:57:38 - J. (Joost) Pals
  02:57:46 - 02:57:47 - A.(Adam) Ahajaj
  02:57:52 - 02:57:53 - A.(Adam) Ahajaj
  02:58:14 - 02:58:15 - J. (Joost) Pals
  02:58:45 - 02:58:48 - J. (Joost) Pals
  02:58:53 - 02:58:56 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  02:59:02 - 02:59:32 - J. (Jaap) van Dam
  03:00:03 - 03:00:04 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  03:00:08 - 03:00:53 - P.A.M. (Patrick) van der Velden
  03:00:54 - 03:02:10 - J. (Joost) Pals
  03:02:33 - 03:02:34 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  03:02:55 - 03:02:57 - J. (Joost) Pals
  03:02:58 - 03:02:59 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  03:03:00 - 03:03:01 - P.W. (Piet) Juten
  03:03:21 - 03:03:22 - J. (Joost) Pals
  03:04:00 - 03:04:01 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  03:04:04 - 03:04:05 - P.W. (Piet) Juten
  03:04:12 - 03:04:50 - A.(Adam) Ahajaj
  03:04:50 - 03:04:51 - J. (Joost) Pals
  03:05:10 - 03:05:16 - U. (Ufuk) Cuman
  03:05:16 - 03:05:18 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  03:05:21 - 03:05:23 - J. (Joost) Pals
  03:05:23 - 03:05:25 - U. (Ufuk) Cuman
  03:05:26 - 03:05:28 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  03:05:49 - 03:05:51 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  03:05:51 - 03:05:53 - U. (Ufuk) Cuman
  03:06:05 - 03:06:09 - J. (Joost) Pals
  03:06:46 - 03:06:49 - U. (Ufuk) Cuman
  03:06:50 - 03:06:51 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  03:07:15 - 03:08:44 - P.A.M. (Patrick) van der Velden
  03:08:51 - 03:08:52 - R.R.M. (Reinoud) Krijnen
  03:09:06 - 03:09:09 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  03:09:39 - 03:09:41 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  03:09:52 - 03:10:43 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
 16. 6.b

  Spreektijd voor eerste en tweede termijn samen is 3 minuten.

  Stemuitslag

  voor 68%
  tegen 32%
  voor
  BSD (2), CDA (2), D66 (3), GBWP (5), GroenLinks (1), PvdA (2), SP (1), V-BoZ! (2), 50PLUS (1), Groep Akkaya (1), Samen 0164 (1)
  tegen
  Belang van Bergen op Zoom (1), Lijst Linssen (1), Lokaal Realisme (3), VVD (5)

  Moties

  Onderwerp
  Wijkcentrum de Gagel moet behouden blijven voor Gageldonk-West, RMO23-0019 (50Plus/BSD/CDA/D66/GBWP/GroenLinks/Groep Akkaya/V-BoZ!/PvdA/SAMEN0164/SP).
  03:10:20 - 03:10:43 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  03:10:43 - 03:10:44 - A.(Adam) Ahajaj
  03:12:26 - 03:12:31 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  03:14:47 - 03:14:53 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  03:26:40 - 03:27:36 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  03:27:36 - 03:27:38 - M.A (Maikel) de Bekker
  03:27:59 - 03:28:00 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  03:28:02 - 03:28:03 - A. (Aydin) Akkaya
  03:28:54 - 03:28:56 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  03:28:56 - 03:28:57 - P.W. (Piet) Juten
  03:28:57 - 03:29:26 - P.W. (Piet) Juten
  03:29:28 - 03:29:30 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  03:29:30 - 03:29:31 - T.M.M. (Theo) de Jong
  03:30:00 - 03:30:02 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  03:31:09 - 03:31:10 - J.M.G. (Julien) Voets
  03:32:12 - 03:32:13 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  03:32:38 - 03:32:48 - J.M.G. (Julien) Voets
  03:32:49 - 03:32:59 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  03:33:08 - 03:35:42 - D. (Dominique) Hopmans
  03:35:43 - 03:35:44 - A.F.M. (Sander) Siebelink
  03:36:12 - 03:36:28 - D. (Dominique) Hopmans
  03:36:39 - 03:36:44 - A.F.M. (Sander) Siebelink
  03:36:53 - 03:36:56 - A. (Aydin) Akkaya
  03:44:36 - 03:44:38 - A.F.M. (Sander) Siebelink
  03:44:39 - 03:44:40 - A.F.M. (Sander) Siebelink
  03:44:40 - 03:45:00 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  03:45:00 - 03:45:03 - A.(Adam) Ahajaj
  03:45:03 - 03:45:04 - A. (Aydin) Akkaya
  03:45:12 - 03:45:13 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  03:45:13 - 03:45:18 - A.(Adam) Ahajaj
  03:55:55 - 03:56:03 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  03:56:03 - 03:56:08 - A.F.M. (Sander) Siebelink
  03:56:16 - 03:56:17 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  03:57:09 - 03:57:11 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  03:57:15 - 03:57:25 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  03:57:27 - 03:58:08 - D. (Dominique) Hopmans
  03:58:09 - 03:58:12 - D. (Dominique) Hopmans
  03:58:14 - 03:58:22 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  03:58:22 - 03:58:23 - M.A (Maikel) de Bekker
 17. 6.c

  Spreektijd voor eerste en tweede termijn samen is 3 minuten.

  Stemuitslag

  voor 61%
  tegen 39%
  voor
  BSD (2), CDA (2), D66 (3), GBWP (5), GroenLinks (1), PvdA (2), SP (1), V-BoZ! (2), Samen 0164 (1)
  tegen
  Belang van Bergen op Zoom (1), Lijst Linssen (1), Lokaal Realisme (3), VVD (5), 50PLUS (1), Groep Akkaya (1)

  Moties

  Onderwerp
  Geen vestiging Aldi supermarkt op de Halsterseweg 56, RMO23-0020 (BSD/CDA/GBWP/V-BoZ!/SAMEN0164).
  03:59:12 - 03:59:17 - A.G.J. (Arjan) van der Weegen
  03:59:38 - 03:59:42 - E.P.M. (Lenneke) van der Meer
  03:59:42 - 03:59:44 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  04:00:26 - 04:00:34 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  04:00:34 - 04:00:49 - P.A.M. (Patrick) van der Velden
  04:01:40 - 04:01:43 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  04:01:44 - 04:02:09 - A. (Aydin) Akkaya
  04:02:10 - 04:02:14 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  04:03:47 - 04:03:48 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  04:03:49 - 04:03:50 - J.M.G. (Julien) Voets
  04:04:05 - 04:04:07 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  04:04:08 - 04:04:33 - P.W. (Piet) Juten
  04:04:34 - 04:04:36 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  04:04:38 - 04:04:41 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  04:04:41 - 04:05:00 - M.A (Maikel) de Bekker
  04:05:03 - 04:05:35 - B.R. (Berend) Doedens
  04:05:39 - 04:05:47 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  04:05:57 - 04:07:02 - J. (Joost) Pals
  04:07:05 - 04:07:06 - A.G.J. (Arjan) van der Weegen
  04:07:06 - 04:07:08 - R.R.M. (Reinoud) Krijnen
  04:14:23 - 04:14:34 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  04:14:44 - 04:14:49 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  04:14:49 - 04:15:10 - A.G.J. (Arjan) van der Weegen
  04:15:11 - 04:15:12 - A.F.M. (Sander) Siebelink
  04:16:18 - 04:16:23 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  04:16:23 - 04:16:29 - A.F.M. (Sander) Siebelink
  04:16:38 - 04:16:42 - A.G.J. (Arjan) van der Weegen
  04:16:42 - 04:16:44 - L.H. (Louis) van der Kallen
  04:17:54 - 04:18:02 - A. (Aydin) Akkaya
  04:18:54 - 04:18:55 - L.H. (Louis) van der Kallen
  04:18:55 - 04:18:57 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  04:19:02 - 04:19:04 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  04:19:04 - 04:19:30 - A. (Aydin) Akkaya
  04:19:31 - 04:19:34 - L.H. (Louis) van der Kallen
  04:20:01 - 04:20:26 - J. (Joost) Pals
  04:20:27 - 04:20:29 - A.F.M. (Sander) Siebelink
  04:20:29 - 04:20:30 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  04:20:41 - 04:20:49 - L.H. (Louis) van der Kallen
  04:20:54 - 04:21:04 - J. (Joost) Pals
  04:21:04 - 04:21:05 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  04:21:05 - 04:21:06 - L.H. (Louis) van der Kallen
  04:21:14 - 04:21:15 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  04:22:00 - 04:22:01 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  04:22:08 - 04:22:27 - R.R.M. (Reinoud) Krijnen
  04:22:29 - 04:22:32 - J. (Joost) Pals
  04:22:33 - 04:22:34 - R.R.M. (Reinoud) Krijnen
  04:22:46 - 04:22:47 - J. (Joost) Pals
  04:22:55 - 04:22:57 - J.M.G. (Julien) Voets
  04:23:04 - 04:23:12 - J. (Joost) Pals
  04:23:12 - 04:23:20 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  04:23:43 - 04:23:53 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  04:23:53 - 04:24:01 - A.F.M. (Sander) Siebelink
 18. 6.d

  Spreektijd voor eerste en tweede termijn samen is 3 minuten.

  Stemuitslag

  voor 77%
  tegen 23%
  voor
  BSD (2), CDA (2), D66 (3), GBWP (5), GroenLinks (1), Lokaal Realisme (3), PvdA (2), SP (1), V-BoZ! (2), 50PLUS (1), Groep Akkaya (1), Samen 0164 (1)
  tegen
  Belang van Bergen op Zoom (1), Lijst Linssen (1), VVD (5)

  Moties

  Onderwerp
  Het nieuwe duurzaam bouwen, RMO23-0022 (BSD/D66/GBWP/GroenLinks/Lokaal Realisme/PvdA/SAMEN0164).
  04:24:00 - 04:24:01 - A.F.M. (Sander) Siebelink
  04:24:21 - 04:24:31 - B.R. (Berend) Doedens
  04:24:42 - 04:24:55 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  04:24:55 - 04:25:04 - A. (Aydin) Akkaya
  04:25:11 - 04:25:14 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  04:25:15 - 04:25:16 - R.R.M. (Reinoud) Krijnen
  04:25:18 - 04:25:28 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  04:25:28 - 04:25:43 - J.M.G. (Julien) Voets
  04:25:44 - 04:25:46 - P.W. (Piet) Juten
  04:25:58 - 04:26:06 - A.F.M. (Sander) Siebelink
  04:26:15 - 04:26:17 - R.R.M. (Reinoud) Krijnen
  04:28:23 - 04:28:37 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  04:28:38 - 04:28:47 - J. (Joey) van Aken
  04:28:47 - 04:29:05 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  04:29:14 - 04:29:30 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
 19. 6.e

  Spreektijd voor eerste en tweede termijn samen is 3 minuten.

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  Belang van Bergen op Zoom (1), BSD (2), CDA (2), GBWP (5), Lijst Linssen (1), Lokaal Realisme (3), SP (1), V-BoZ! (2), VVD (5), 50PLUS (1), Groep Akkaya (1), Samen 0164 (1)
  tegen
  D66 (3), GroenLinks (1), PvdA (2)

  Moties

  Onderwerp
  Naamgeving op orde, RMO23-0023 (BSD/CDA/GBWP/V-BoZ!/Lokaal Realisme/VVD).
  04:29:30 - 04:29:30 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  04:29:30 - 04:29:33 - J.C.J. (Jim) Bernaards
  04:30:19 - 04:30:28 - A. (Aydin) Akkaya
  04:32:06 - 04:32:07 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  04:32:07 - 04:32:14 - A.E.J. (Rian) Govers-Gabriëls
  04:32:40 - 04:32:45 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  04:32:52 - 04:33:17 - H.P. (Hans Peter) Verroen
  04:33:18 - 04:33:19 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  04:33:19 - 04:33:30 - A.(Adam) Ahajaj
  04:34:08 - 04:34:09 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  04:35:26 - 04:35:29 - J.M.G. (Julien) Voets
  04:35:33 - 04:35:39 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
 20. 6.f

  De indieners verdagen deze motie.

 21. 6.g

  Spreektijd voor eerste en tweede termijn samen is 3 minuten.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  Belang van Bergen op Zoom (1), BSD (2), CDA (2), D66 (3), GBWP (5), GroenLinks (1), Lokaal Realisme (3), PvdA (2), SP (1), V-BoZ! (2), VVD (5), 50PLUS (1), Groep Akkaya (1)
  tegen
  Lijst Linssen (1), Samen 0164 (1)

  Moties

  Onderwerp
  Verdere invulling participatietraject Geertruidapolder, RMO23-0024 (CDA/V-BoZ!/Lokaal Realisme).
  04:35:38 - 04:35:39 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  04:35:39 - 04:35:40 - P.W. (Piet) Juten
  04:38:35 - 04:38:38 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  04:38:49 - 04:39:12 - D. (Dominique) Hopmans
  04:39:13 - 04:39:38 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  04:39:38 - 04:39:45 - J.C.J. (Jim) Bernaards
 22. 6.h

  Spreektijd voor eerste en tweede termijn samen is 3 minuten.

  Stemuitslag

  voor 37%
  tegen 63%
  voor
  Belang van Bergen op Zoom (1), BSD (2), GBWP (5), Lijst Linssen (1), SP (1), Samen 0164 (1)
  tegen
  CDA (2), D66 (3), GroenLinks (1), Lokaal Realisme (3), PvdA (2), V-BoZ! (2), VVD (4), 50PLUS (1), Groep Akkaya (1)

  Moties

  Onderwerp
  Huisvesting arbeidsmigranten aan het Havenplein i.p.v. Havendijk, RMO23-0025 (Belang van Bergen op Zoom, BSD/GBWP/SAMEN0164/SP).
  04:38:35 - 04:38:38 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  04:38:49 - 04:39:12 - D. (Dominique) Hopmans
  04:39:13 - 04:39:38 - Dhr. F.A. (Frank) Petter
  04:39:38 - 04:39:45 - J.C.J. (Jim) Bernaards
 23. 7

  Met dit agendapunt worden de ingekomen stukken afgehandeld die zijn opgenomen in de agenda's van de commissies Ruimte, Duurzaamheid en Economie van 20 en 21 juni en de Algemene commissie van 22 juni.
  Deze zijn tevens terug te vinden in het overzicht ingekomen stukken onder id nr's 908 t/m 947.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Mogelijke vestiging Aldi de Zeeland Bergen op Zoom
  Vestiging Aldi
 24. 8
  Sluiting