Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 10 maart 2022

19:30 - 22:30

Locatie
Digitale vergadering live te volgen via gemeentelijke website
Voorzitter
dr. F.A. Petter

Uitzending

Agendapunten

00:13:51 - 00:15:35 - Frank Petter
00:18:15 - 00:18:20 - Arjan v.d. Weegen
00:18:21 - 00:18:25 - Betsy de Kock
00:18:26 - 00:18:32 - Paul Schut
00:18:33 - 00:18:40 - Maarten van Eekelen
00:18:41 - 00:18:47 - Dyana Rommens - Mathijssen
00:18:48 - 00:18:57 - Souhail Soutou
00:18:58 - 00:19:04 - Piet Roosendaal
00:19:05 - 00:19:08 - Rik Simons
00:19:09 - 00:19:15 - Ömer Duman
00:19:16 - 00:19:20 - Ton Linssen
00:19:21 - 00:19:27 - Sander Siebelink
00:19:28 - 00:19:32 - Louis Wijten
00:19:33 - 00:19:38 - Meino Dam
00:19:39 - 00:19:45 - Hans Peter Verroen
00:19:46 - 00:19:51 - Stefaan Verheugt
00:19:52 - 00:20:00 - Jaap van Dam
00:20:01 - 00:20:06 - Rian Govers - Gabriëls
00:20:07 - 00:20:13 - Joost Pals
00:20:14 - 00:20:21 - Maarten van 't Hof
00:20:22 - 00:20:25 - Ufuk Cuman
00:20:26 - 00:20:31 - Berend Doedens
00:20:32 - 00:20:37 - Louis v.d. Kallen
00:20:38 - 00:20:43 - Farid El-Khassim
00:20:44 - 00:20:48 - Peter v.d. Ouden
00:20:49 - 00:20:55 - Selin Karar
00:20:56 - 00:21:04 - Joey van Aken
00:21:05 - 00:21:12 - Adam Ahajaj
00:21:13 - 00:21:19 - Dominique Hopmans
00:21:20 - 00:21:27 - Gertjan Huismans
00:21:28 - 00:21:32 - Theo de Jong
00:21:33 - 00:21:39 - John Voets
00:21:40 - 00:21:50 - Reinhoud Krijnen
00:21:51 - 00:21:57 - Mignon van der Zwan
00:21:58 - 00:22:03 - Petra Koenders
00:22:04 - 00:22:10 - Jeroen de Lange
00:22:11 - 00:22:14 - Barry Jacobs
00:22:15 - 00:22:21 - Frank Petter
00:22:22 - 00:24:09 - Frank Petter
00:24:22 - 00:24:44 - Frank Petter
00:24:45 - 00:24:47 - Frank Petter

RVB22-0007

Besluit

De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:

Mevrouw mr. JP Mutsaers- van Dam aan te wijzen als 1e loco-raadsgriffier en de heer P JC Th.M. Vergouwen,
raadsadviseur bij de griffie, aangewezen als 2e loco-raadsgriffier.

00:24:48 - 00:24:55 - Frank Petter

RVB21-0092

Besluit

De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:

Vast te stellen de volgende verordening:
Verordening nadeelcompensatie Bergen op Zoom 2022
Artikel 1. Toepassingsbereik
1. Deze verordening heeft betrekking op aanvragen om schadevergoeding als bedoeld in artikel 4: 126, eerste lid,
van de Algemene wet bestuursrecht, waarvan de aanvrager stelt dat die wordt veroorzaakt door een
bestuursorgaan van de gemeente.
2 . Deze verordening heeft geen betrekking op aanvragen om schadevergoeding waarop een bijzondere regeling
van toepassing is.
Artikel 2. Heffen recht
Voor het in behandeling nemen van de aanvraag om schadevergoeding wordt een recht van€ 300,-- geheven.
Artikel 3. Aanvraag
1. De aanvrager van schadevergoeding maakt gebruik van een door het bestuursorgaan vastgesteld formulier.
2. ln aanvulling op artikel 4:127 van de Algemene wet bestuursrecht bevat een aanvraag mede:
a. als het schade betreft wegens winst- of inkomstenderving: door een accountant gewaarmerkte
jaarrekeningen over het jaar waarin schade is geleden en voor zover van toepassing de drie daaraan
voorafgaande jaren, en de aanslagen vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting.
b. als het schade betreft wegens gederfde huurinkomsten: een afschrift van de huurovereenkomst of
gebruiksovereenkomst en een eigendomsakte.
Artikel 4. Adviescommissie
1 . Het bestuursorgaan wint advies in bij een adviescommissie voor zover dat naar zijn oordeel noodzakelijk is
om op de aanvraag om schadevergoeding te kunnen beslissen.
2. Advies als bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval niet ingewonnen als:
a. de aanvraag naar het oordeel van het bestuursorgaan kennelijk ongegrond is, omdat zich kennelijk een
weigeringsgrond voordoet als bedoeld in artikel 4:126, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;
b. de schade kennelijk niet kan worden toegerekend aan een door het bestuursorgaan genomen besluit of
verrichte handeling;
c. naar het oordeel van het bestuursorgaan in de gemeentelijke organisatie voldoende deskundigheid voor
de beoordeling van de aanvraag aanwezig is.
3 . Een adviescommissie bestaat uit een of meer deskundigen.
4 . Een adviescommissie kan worden benoemd als:
a. vaste commissie, waarbij de leden door burgemeester en wethouders voor een termijn van maximaal
vier jaar worden benoemd met de mogelijkheid tot herbenoeming voor maximaal vier jaar, of
b. tijdelijke commissie voor advisering met betrekking tot een of meer aanvragen, door het bestuursorgaan
dat de aanvragen behandelt.
Artikel 5. Procedure
1 . Als advies wordt ingewonnen bij een adviescommissie, informeert het bestuursorgaan de aanvrager en
belang hebben den.
2 . Bij de toepassing van de artikelen 4:7 en 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht wordt naast de aanvrager
voor zover van toepassing betrokken:
a. degene die de activiteit verricht en met wie een overeenkomst als bedoeld in artikel 13.3c, eerste lid,
van de Omgevingswet is gesloten, en,
b. als sprake is van een schadeveroorzakend besluit naar aanleiding van een aanvraag, zoals geregeld in
artikel 13.3d van de Omgevingswet, de aanvrager van dat besluit of degene die de toegestane activiteit
verricht, tenzij:

 1. de schadevergoeding redelijkerwijze voor rekening behoort te blijven van het bestuursorgaan,
  of
 2. de schadevergoeding voldoende op een andere manier is verzekerd.
  Artikel 6. Ultbetaling
  Bij geheel of gedeeltelijke toewijzing van een aanvraag om schadevergoeding, wordt de toegewezen schadevergoeding
  uiterlijk betaald bij het onherroepelijk worden van het besluit op de aanvraag.
  Artikel 7. Intrekking oude regeling
  De Procedureverordening advisering planschade 2008 wordt ingetrokken op de datum van inwerkingtreding van deze
  verordening.
  Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel
  1 . Deze verordening treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.
  2 . Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening nadeelcompensatie Bergen op Zoom 2022.
00:24:56 - 00:25:03 - Frank Petter

RVB21-0105

Besluit

De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:

1. De in 2021 gemaakte kosten gerelateerd aan het opsporen van conventionele explosieven uit de
Tweede Wereldoorlog vast te stellen op€ 164.232,-.
2. De bijdrage vanuit het Rijk te bestemmen voor 'opsporing en ruiming van conventionele explosieven'
2021.

00:25:04 - 00:25:15 - Frank Petter

RVB22-0001

Besluit

De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:

 1. De 'Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Bergen op
  Zoom 2022' vast te stellen, per de datum waarop de Omgevingswet in werking treedt;
 2. De 'Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Bergen op
  Zoom 2022' te evalueren twee jaar nadat de Omgevingswet in werking is getreden;
 3. Per inwerkingtreding van de Omgevingswet op grond van artikel 5 van de Verordening Commissie
  Ruimtelijke Kwaliteit Bergen op Zoom 2022 voor een eerste termijn van vier jaar de volgende leden voor
  de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Bergen op Zoom te benoemen:
  de heer ir. C.M. (Kees) Rouw als deskundige op het gebied van omgevingskwaliteit en
  monumentenzorg;
  de heer ir. A. (Arend) Groenewegen als deskundige op het gebied van omgevingskwaliteit en
  monumentenzorg.
  Voor een derde deskundige op het gebied van monumentenzorg en omgevingskwaliteit staat een
  vacature open.
  En de volgende twee plaatsvervangers:
  mevrouw ir. A. (Aimée) de Back, als deskundige op het gebied van omgevingskwaliteit en
  monumentenzorg;
  de heer ir. N.L.M. (Niels) Drijvers, als deskundige op het gebied van monumentenzorg en
  omgevingskwaliteit.
 4. Per de datum waarop de Omgevingswet in werking treedt, de benoeming en het ontslag van de leden
  voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Bergen op Zoom te delegeren aan het college van
  burgemeester en wethouders. Het college informeert de raad over de benoeming en het ontslag.
  Paragraaf 1. Algemene bepalingen
  Artikel 1. Definities
  ln deze verordening wordt verstaan onder:
  (ambtelijke) secretaris: secretaris van de commissie;
  commissie: gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in artikel 17.9 van de wet, genaamd Commissie
  Ruimtelijke Kwaliteit;
  goede omgevingskwaliteit: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1.3 van de wet;
  wet: de Omgevingswet.
  Paragraaf 2. Adviestaak
  Artikel 2. Taak en werkzaamheden
  1. De commissie heeft als taak de raad en burgemeester en wethouders te adviseren bij de uitoefening van
  hun taken en bevoegdheden op grond van de wet met het oog op het bereiken en in stand houden van
  een goede omgevingskwaliteit en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  2. Ter uitvoering van haar taak:
  a. adviseert de commissie burgemeester en wethouders over een aanvraag om of een ontwerpbesluit
  voor een omgevingsvergunning voor:
  1 •. een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een monument of een voorbeschermd
  monument;
  2". een omgevingsplanactiviteit die betrekking heeft op een voorbeschermd gemeentelijk monument
  of een gemeentelijk monument;
  3 •. een omgevingsplanactiviteit in geval de commissie in het omgevingsplan als adviseur is
  aangewezen;
  4•. een omgevingsplanactiviteit die betrekking heeft op behoud en herstel van de cultuurhistorische
  waarden van een gebied en/of de bebouwing;
  5 •. een andere activiteit in geval burgemeester en wethouders een advies nodig achten met het oog
  op het bereiken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit;
  b. adviseert de commissie op verzoek van burgemeester en wethouders over het door de Minister van
  Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aanwijzen van een onroerende zaak als rijksmonument ingevolge
  artikel 3.1, eerste lid, van de Erfgoedwet of over het aanwijzen van een locatie als gemeentelijk
  monument op grond van artikel 4.2, eerste lid, van de wet;
  c. adviseert de commissie op verzoek van burgemeester en wethouders over het ontwikkelen van
  beleid inclusief omgevingsvisie, omgevingsplan en maatwerkregels voor de omgevingskwaliteit;
  d. adviseert de commissie op verzoek van burgemeester en wethouders in een geval van een
  verkenning als bedoeld in artikel 5.48, tweede lid, van de wet en in andere gevallen waarin
  burgemeester en wethouders een advies nodig achten in verband met een verkenning van een
  mogelijk bestaande of toekomstige opgave in de fysieke leefomgeving;
  e. voert de commissie op verzoek van burgemeester en wethouders vooroverleg met planindieners over
  een in te dienen aanvraag om een omgevingsvergunning;
  f. adviseert de commissie op verzoek van burgemeester en wethouders over het stellen van
  maatwerkvoorschriften in verband met het uiterlijk van bouwwerken, de zorg voor cultureel erfgoed
  en andere zaken die de omgevingskwaliteit betreffen;
  g. adviseert de commissie op verzoek van burgemeester en wethouders over het geven van
  beschikkingen op grond van regels in verordeningen op grond van artikel 149 van de Gemeentewet
  die een eis ten aanzien van de omgevingskwaliteit bevatten, zoals regels over reclame in de
  openbare ruimte, voorwerpen op of aan de weg, standplaatsvergunning, exploitatievergunning
  horecabedrijven en ligplaatsvergunning.
  Paragraaf 3. Aanwijzing van besluiten waarover verplicht advies moet worden gevraagd
  Artikel 3. Verplichte advisering
  Burgemeester en wethouders winnen advies van de commissie in omtrent een te nemen beslissing als bedoeld
  in artikel 2, tweede lid, onder a, onderdelen 1 tot en met 3 º, en onder b.
  Paragraaf 4. Samenstelling en inrichting
  Artikel 4. Samenstelling
  1. De commissie bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden, de voorzitter daaronder begrepen. De
  raad kan daarnaast maximaal twee plaatsvervangers benoemen die hen bij afwezigheid kunnen
  vervangen.
  2. De leden en de plaatsvervangers worden benoemd op persoonlijke titel op grond van de professionele
  deskundigheid die nodig is voor de advisering, alsmede op grond van maatschappelijke kennis en
  ervaring.
  3. De commissie telt gelet op artikel 17.9, eerste lid, van de wet enkele leden deskundig op het gebied van
  de monumentenzorg.
  4. De disciplines die de leden in gezamenlijkheid kunnen vertegenwoordigen zijn: cultuurhistorie, bouw- en
  architectuurhistorie, restauratiearchitectuur, landschap, stedenbouw, ruimtelijke kwaliteit, architectuur en
  (archeologische) monumentenzorg.
  5. De leden en de plaatsvervangers zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het
  gemeentebestuur.
  Artikel 5. Benoeming
  1. De leden en de plaatsvervangers kunnen voor een termijn van ten hoogste vier jaar worden benoemd.
  2. Herbenoeming van leden kan eenmaal voor ten hoogste vier jaar plaatsvinden. Dit is niet van toepassing
  op de plaatsvervangers.
  3. Afgetreden leden zijn één jaar na hun aftreden weer benoembaar.
  4. De leden worden op eigen aanvraag ontslagen. Zij kunnen voorts door burgemeester en wethouders
  worden geschorst en door de raad worden ontslagen wegens ongeschiktheid, onbekwaamheid of op
  andere zwaarwegende gronden.
  Artikel 6. Ondersteuning van de commissie
  1. De commissie heeft een ambtelijk secretaris en een plaatsvervangend ambtelijk secretaris.
  2. De ambtelijk secretatis en diens plaatsvervanger wordt door het college van burgemeester en
  wethouders aangewezen.
  3. De secretaris is voor zijn werkzaamheden voor de commissie uitsluitend verantwoording schuldig aan de
  commissie.
  4. De secretaris kan worden ondersteund door andere ambtelijke medewerkers, die voor hun
  werkzaamheden voor de commissie uitsluitend verantwoording schuldig zijn aan de secretaris.
  5. De secretaris noch de medewerkers zijn lid van de commissie.
  Paragraaf 5. Advisering en standpuntbepaling
  Artikel 7. Adviestermijn
  1. Burgemeester en wethouders kunnen aangeven binnen welke termijn een advies wordt verwacht.
  2. ln geval burgemeester en wethouders geen termijn hebben gesteld brengt de commissie advies uit
  binnen een termijn van drie weken.
  Artikel 8. Beraadslaging en standpuntbepaling
  1. De vergaderingen waarin een of meer adviezen over aanvragen om omgevingsvergunning door of
  namens de commissie worden vastgesteld zijn openbaar. De agenda voor de vergadering van de
  commissie wordt tijdig op een geschikte wijze bekendgemaakt. Indien burgemeester en wethouders - al
  dan niet op verzoek van de aanvrager - een verzoek doen tot niet-openbare behandeling, dan dienen
  burgemeester en wethouders daaraan klemmende redenen ten grondslag te leggen zoals genoemd in
  de Wet open overheid. De openbaarheid geldt zowel voor de beraadslagingen, de beoordeling als de
  adviezen.
  2. De aanvrager of zijn gemachtigde hebben in toelichtende zin spreekrecht in door de commissie
  gehouden openbare vergaderingen. Tijdens de beraadslagingen is er geen spreekrecht.
  3. Adviezen kunnen slechts worden vastgesteld indien ten minste twee leden van de commissie aanwezig
  zijn. Een advies over een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit
  met betrekking tot een monument of over een omgevingsplanactiviteit die betrekking heeft op een
  voorbeschermd gemeentelijk monument of een gemeentelijk monument wordt slechts vastgesteld indien
  ten minste twee leden met deskundigheid op het gebied van de monumentenzorg aanwezig zijn.
  4. Leden die als opdrachtgever, ontwerper of anderszins betrokken zijn bij de uitvoering van een activiteit
  waarvoor een aanvraag is gedaan waarover de commissie adviseert, onthouden zich van medewerking
  aan het desbetreffende advies en zijn tijdens de behandeling en bij de vaststelling van het advies niet in
  de vergadering aanwezig.
  5. De geheimhoudingsplicht als bedoeld in artikel 2:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht is van
  toepassing op de commissie en de daarvoor werkzame personen.
  Artikel 9. Afdoening onder verantwoordelijkheid van de commissie
  De commissie kan onverminderd het bepaalde in artikel 17.9, eerste lid, van de wet, de advisering over een
  aanvraag om een omgevingsvergunning of over de voorbereiding van een andere beschikking onder
  verantwoordelijkheid van de commissie overlaten aan een of meer daartoe aangewezen leden, aan een
  subcommissie of aan de ambtelijk secretaris.
  Artikel 10. Adviseurs
  1. De commissie kan zich voor het inwinnen van inlichtingen wenden tot ter zake kundige ambtenaren van
  de gemeente Bergen op Zoom.
  2. De commissie kan zich doen bijstaan door burgemeester en wethouders aangewezen andere personen,
  voor zover dat voor de vervulling van haar taak nodig is.
  3. De in het eerste en tweede lid bedoelde personen kunnen op uitnodiging van de commissie als adviseur
  deelnemen aan de beraadslagingen.
  Artikel 11. Verwerking van het advies
  1. Burgemeester en wethouders kunnen eenmaal per activiteit een second opinion inwinnen bij een
  gemeentelijke adviescommissie van een andere gemeente. Zij stellen de commissie van het voornemen
  tot het plaatsen van die opdracht op de hoogte.
  2. ln geval burgemeester en wethouders een beschikking geven in afwijking van het door de commissie
  uitgebrachte advies verzenden zij een afschrift van die beschikking aan de commissie.
  Paragraaf 6. Werkwijze
  Artikel 12. Reglement van orde
  1. Het college van burgemeester en wethouders stelt de werkwijze van de commissie binnen de kaders van
  deze verordening nader vast in een reglement van orde.
  2. ln het reglement van orde komt ten minste aan de orde:
  a. de werkwijze bij de advisering zoals genoemd in artikel 2, tweede lid, onder b, respectievelijk onder c;
  b. de inrichting van het vooroverleg zoals genoemd in artikel 2, tweede lid, onder f;
  c. de wijze waarop de agenda openbaar wordt gemaakt en belanghebbenden worden uitgenodigd;
  d. het vereiste quorum voor een vergadering waarin het advies wordt vastgesteld, de vergaderorde en
  orde van de beraadslaging, waarbij er een onderscheid wordt aangebracht tussen de toelichtende
  fase waarin het spreekrecht wordt uitgeoefend en de beraadslagingen;
  e. de notulering en dossiervorming;
  f. de wijze waarop de adviezen openbaar worden gemaakt;
  g. de instelling van subcommissies;
  h. de werkwijze bij afdoening onder verantwoordelijkheid van de commissie als bedoeld in artikel 9;
  i. de selectie en voordracht van kandidaat-leden.
  3. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor bekendmaking van het vastgestelde reglement van orde
  in het gemeenteblad en via de gemeentelijke website.
  Artikel 13. Vergoeding
  De leden en de adviseurs als bedoeld in artikel 1 O, tweede lid, ontvangen een vergoeding op grond van de
  overeenkomsten die met hen of met de adviesorganisatie waarvoor zij werkzaam zijn gesloten zijn.
  Paragraaf 7. Jaarverslag
  Artikel 14. Jaarverslag
  1. De commissie brengt jaarlijks voor 1 april verslag als bedoeld in artikel 17 .9, zesde lid, van de wet uit van
  haar werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar.
  2. ln het jaarverslag komt ten minste aan de orde:
  a. de wijze waarop toepassing is gegeven aan de kaders als bedoeld in artikel 17.9, derde lid, van de
  wet;
  b. de wijze waarop uitwerking is gegeven aan de openbaarheid van vergaderen
  Paragraaf 8. Overgangs- en slotbepalingen
  Artikel 15. Overgangsrecht
  Als voor de inwerkingtreding van de wet een aanvraag om een besluit is ingediend, blijft het oude recht, met
  betrekking tot de commissies op het gebied van welstand en monumentenzorg van kracht, met dien verstande
  dat de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit wordt geacht de in artikel 8 van de Woningwet, dan wel de in artikel 9.1,
  eerste lid, onder a, van de Erfgoedwet in samenhang met artikel 15 van de Monumentenwet 1988 bedoelde
  commissie te zijn.
  Artikel 16. Vervallen oude regeling
  De regels met betrekking tot de commissie in hoofdstuk 9 en bijlage 9 van de Bouwverordening voor de
  gemeente Bergen op Zoom vervallen bij inwerkingtreding van deze verordening.
  Tevens komen de regels met betrekking tot de commissie (WelstandMonumentCommissie) als opgenomen in
  de Erfgoedverordening Bergen op Zoom 2017 te vervallen bij inwerkingtreding van deze verordening.
  Artikel 17. Inwerkingtreding en citeertitel
  1. Deze verordening treedt tegelijk met de Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen
  en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) in werking.
  2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Bergen op Zoom

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 O maart 2022

00:25:16 - 00:25:27 - Frank Petter

RVB22-0005

Besluit

De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:

1. Kennis te nemen van de effecten van de decembercirculaire 2022
2. Het voordeel met betrekking tot 2021 ad € 961.000 vrij te laten vallen ten gunste van het rekening
resultaat 2021;
3. Het effect van 2022 en verder te verwerken bij het 1 • concernbericht 2022
4. Het college toestemming verlenen om, vooruitlopend op het concernbericht 2022, te starten met
noodzakelijke werkzaamheden mbt de taakmutaties 2022
5. € 360.000 in 2022 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve voor
a. Impuls integraal werken € 149.000
b. Kwaliteitsborging Bouw- en woningtoezicht€ 39.000
c. Lokale cultuur (compensatie Corona)€ 172.000
6. Kennis te nemen van een globale doorrekening van het tijdelijk schrappen van de opschalingskorting
( coalitieakkoord)
7. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stelle

00:25:28 - 00:25:34 - Frank Petter

RVB222-0010

Besluit

De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:

Op grond van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2018 de hoogte vast te stellen van de
volgende financiële bijdragen:
GBWP: € 1253,49 (voorschot verleend€ 880,-)
wo € 953,75,-
Lijst Linssen € 635,-
066 € 750,-,·
CDA: € 780,-
BSD: € 860,-
PvdA: € 860,-
50 Plus : € 710,- (voorschot verleend 710,-)
Samen 0164: € 710,-
Lokaal Realisme € 799,58
Fractie Punt: € -
SP €-
Groen Links € -
Samen 0164: € -

00:25:35 - 00:25:39 - Frank Petter

RVB21-0097

Besluit

De gemeente Bergen op Zoom besluit:

Vast te stellen de volgende wijziging van de Gedragscode privacy en publicatie persoonsgegevens
gemeenteraad Bergen op Zoom 2021.
Artikel I
De Gedragscode privacy en publicatie persoonsgegevens gemeenteraad Bergen op Zoom 2021
wordt als volgt gewijzigd
A. Aan artikel 3 wordt een onderdeel h toegevoegd. luidend als volgt·
h. Personen die tijdens openbare vergaderingen gebruik maken van het
spreekrecht, namens zichzelf of andere (rechts)personen
Personen die tijdens beeldvormende vergaderingen gebruik maken van het
spreekrecht, doen dit in het openbaar. Deze vergaderingen worden live uitgezonden
en zijn achteraf terug te kijken op de website.
Gedragslijn.
Wanneer een inspreker meldt gebruik te willen maken van het spreekrecht, wordt
deze door de griffie er vooraf expliciet op gewezen dat de vergadering live wordt
uitgezonden en achteraf Is terug te kijken op de website Door in het openbaar
gebruik te maken van spreekrecht, geven insprekers impliciet aan geen bezwaar te
hebben tegen publicatie van hun bijdrage op de website, zowel In de vorm van beelden geluidsmateriaal als gepubliceerde tekst Daarbij wordt de naam van de inspreker
vermeld Het Is niet mogelijk in de openbare vergadering anoniem in te spreken De
griffie wijst de inspreker op het alternatief om in plaats van het inspreken tijdens de
openbare vergadering de boodschap op schrift over te brengen waarbij
persoonsgegevens van de afzender kunnen worden geanonimiseerd
B. Er wordt een nieuw artikel 4 toegevoegd, luidend als volgt:
Artikel 4. Uitzenden van openbare vergaderingen
Conform artikel 23 van de Gemeentewet zijn de vergaderingen van de raad in principe
openbaar Er wordt een beeld- en geluidsverslag gemaakt van openbare vergaderingen,
teneinde deze live uit te zenden en terug te kijken via internet. Het doel is een toegankelijke,
laagdrempelige en transparante lokale politiek. De manier waarop de gegevens worden
verwerkt, in principe zijn alleen sprekers in beeld, 1s niet onverenigbaar met dit doel. Het
wordt dan ook niet als noodzakelijk beschouwd om vooraf expliciet toestemming te vragen
aan betrokkenen voor het live uitzenden en terugkijken van het beeld- en geluidsverslag.
Betrokkenen worden hierover wel actief geïnformeerd bij de entree van de vergaderzaal en in
de agenda op de website.
C Artikel 6 wordt vernummerd tot artikel 7 en komt te luiden als volgt:
Artikel 7. Mogelijkheid inroepen rechten betrokkenen (ex artikel 15 tot en met 21
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Personen die het aangaat, kunnen op ieder moment bij de griffie verzoeken om inzage,
beperking, stoppen van de verwerking dan wel overdragen, wijziging of verwijdering van hun
gepubliceerde persoonsgegevens op de website en/of het niet openbare gedeelte van het
RIS.
Daartoe dient een persoon aan te geven om welke gegevens het gaat en waar deze zijn
gepubliceerd (indien mogelijk). Om een verzoek in behandeling te kunnen nemen, moet eerst
de identiteit van de aanvrager worden vastgesteld. Verzoeken kunnen schriftelijk worden
ingediend bij de griffie, dan wel via de website. Het nemen van besluiten op grond van artikel
15 tot en met 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt, voor
zover het de bevoegdheid van de raad betreft, gemandateerd aan de griffier
D De artikelen 4,5 en 7 (oud) worden vernummerd tot artikelen 5, 6 en 8
IL Deze wijziging treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking

00:25:40 - 00:25:46 - Frank Petter

RVB22-0013

Besluit

De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:

Verordening Werkgeverscommissie
De raad van de gemeente Bergen op Zoom; bijeen op 10 maart 2022,
Gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107 e, artikel 156 van de Gemeentewet en
afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;
BESLUIT:
vast te stellen de Verordening werkgeverscommissie
Hoofdstuk 1 de werkgeverscommissie
Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie
1. De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de
griffie werkzame werknemers zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd. Hieronder wordt mede
verstaan het aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomsten met de op de griffie
werkzame ambtenaren (artikel 107e lid 2 Gemeentewet) Voor wat betreft de medezeggenschap van het
griffiepersoneel wordt aangesloten bij het lokaal overleg en de ondernemingsraad als bedoeld in
hoofdstuk 12 en 13 van de Cao-gemeenten. De voorzitter van de werkgeverscommissie en/of de griffier
zijn desgewenst aanwezig bij overleg met het lokaal overleg respectievelijk de ondernemingsraad.
2. De werkgeverscommissie kan in de arbeidsvoorwaarden griffiepersoneel alsmede in het
volmacht besluit griffiepersoneel aangeduid worden als werkgeverdelegatie. Met ingang
van 1 april 2022 betreft dit de werkgeverscommissie als bedoeld in deze verordening.
3. Te besluiten dat voor het griffiepersoneel ten aanzien van de lokale regelingen voor
arbeidsvoorwaarden die niet zijn geregeld in de landelijk geldende Cao Gemeenten, de
bepalingen worden gevolgd zoals die voor de gemeentelijke organisatie ressorterend
onder de gemeentesecretaris in het Personeelshandboek gemeente Bergen op Zoom zijn
vastgelegd. Dit geldt tevens voor de beleidsregels op personeelsgebied. Indien toepassing
daarvan een ongewenste of onredelijke situatie zou opleveren, kan de
werkgeverscommissie hiervan besluiten af te wijken.
4. Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en
regelingen;
5. De werkgeverscommissie draagt de aan haar overgedragen bevoegdheden ten
aanzien van het griffiepersoneel over aan de griffier.
Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie
1. De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter, zijnde de plaatsvervangend voorzitter van de raad,
en twee andere leden uit de raad bij voorkeur afkomstig uit de coalitie en de oppositie.
2. De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van
de zittingsperiode van de raad.
3. Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:
• op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat
in als de opvolger door de raad is benoemd;
• indien het lid aftreedt als lid van de raad;
• indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de
werkgeverscommissie te vervullen.
4. De vaststelling van regelingen (algemeen bindende voorschriften) is voorbehouden aan de raad, de te
nemen personele besluiten en dergelijke worden gedelegeerd met uitzondering van benoeming,
schorsing en ontslag van de griffier, de vaststelling van de instructie griffier, de vervanging van de griffier
en de nog vast te stellen organisatieverordening.
5. De voorzitter van de gemeenteraad is gevraagd en ongevraagd adviseur van de commissie en kan in
voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig
te zijn en bijvoorbeeld op te treden als adviseur of informant.
Artikel 3 Taken voorzitter
De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:
a. het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;
b. het leiden van de vergaderingen;
c. het doen naleven van deze verordening;
d. het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan;
e. het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;
f. het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke
voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.
Artikel 4 Ondersteuning van de commissie
De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg
voor het secretariaat en maakt met het college of de secretaris afspraken over ondersteuning.
Hoofdstuk 2 De Vergaderingen
Artikel 5 Besluitvorming
a. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals
bedoeld in artikel 2;
b. Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting
hebbende leden aanwezig is.
Artikel 6 Verslaglegging
De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering.
De concept-besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie vastgesteld.
Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen
1. De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede
lid, onder e off van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.
2. De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op
grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel
daarvan geheimhouding moet worden gelegd.
3. Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek
indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. Het tweede lid is van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 8 Vergaderfrequentie
De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of
één van de leden nodig wordt geacht.
Hoofdstuk 3 Slotbepalingen
Artikel 9 Verantwoording
De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit
aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.
Artikel 1 O Onvoorziene omstandigheden
ln gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de
werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.
Artikel 12 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 april 2022.
Artikel 13 Citeertitel
Dit besluit kan worden aangehaald als 'Verordening werkgeverscommissie'.

00:25:47 - 00:25:51 - Frank Petter

RVB22-0012

Besluit

De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:

ln verband met de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad d.d. 14, 15 en 16 maart 2022 over te
gaan tot het instellen van een commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuw
benoemde raadsleden en het onderzoek van het proces-verbaal van het centraal stembureau,
bestaande uit de volgende personen:
1 De heer PA van den Ouden (tevens voorzitter)
2 Mevrouw E.AH M de Kock
3 De heer J.G. Huismans

00:26:01 - 00:26:09 - Frank Petter

RVB22-0002

Besluit

De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:

1. Baker Tilly (Netherlands) N V voor de periode van 1 juli 2022 Um 30 juni 2026 aan te wijzen
als openbare accountant als bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet en de
Controleverordening gemeente Bergen op Zoom:
2 Het college op te dragen de noodzakelijke privaatrechtelijke handelingen te verrichten ter
uitvoering van dit raadsbesluit en over te gaan tot definitieve gunning.

00:26:19 - 00:26:33 - Frank Petter
00:26:34 - 00:26:56 - Sander Siebelink
00:26:57 - 00:27:15 - Meino Dam
00:27:16 - 00:27:27 - Frank Petter
00:27:28 - 00:27:31 - Frank Petter

Resultaat stemming

Bijlagen

Besluit

De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:

1. BOZ-2 te kiezen als voorkeurslocatie voor het nieuwe 380/150/20kV hoogspanningsstation in de
gemeente Bergen op Zoom;
2. TenneT dringend te verzoeken om in het vervolgtraject nadrukkelijk aandacht te besteden aan:
a. het landschappelijk inpassen van het station
b. het optimaliseren van de bovengrondse aansluiting van het station op de 380kV
hoogspanningsverbinding,
c. het aanpassen aan de Noorderkreekweg
3. Kennisnemen van de voorkeur om het 150kV hoogspanningsstation in de gemeente Schouwen
Duiveland te realiseren op locatie SD-1
4. Kennisnemen dat tracévariant Zuid-Midden de enige optie is die beide voorkeurlocaties met elkaar kan
verbinden
5. Het Rijk verzoeken om de rijkscoördinatieregeling buiten toepassing te verklaren en het bevoegd gezag
aan de raad van de gemeente Bergen op Zoom over te dragen.

Amendementen

Titel
Voorkeursvariant netversterking Bergen op Zoom
00:27:32 - 00:29:19 - Frank Petter
00:29:20 - 00:32:11 - Arjan v.d. Weegen
00:32:12 - 00:33:58 - Gertjan Huismans
00:33:59 - 00:39:13 - Meino Dam
00:39:14 - 00:41:29 - Peter v.d. Ouden
00:41:30 - 00:43:43 - Joost Pals
00:43:44 - 00:47:44 - Jaap van Dam
00:47:45 - 00:48:57 - Theo de Jong
00:48:58 - 00:49:44 - Ufuk Cuman
00:49:45 - 00:53:49 - Louis v.d. Kallen
00:53:50 - 00:56:36 - Joey van Aken
00:56:37 - 01:02:56 - Reinhoud Krijnen
01:02:57 - 01:03:12 - Joost Pals
01:03:13 - 01:04:15 - Reinhoud Krijnen
01:04:16 - 01:04:44 - Joost Pals
01:04:45 - 01:05:33 - Reinhoud Krijnen
01:05:34 - 01:06:02 - Frank Petter
01:06:03 - 01:07:12 - John Voets
01:07:13 - 01:12:10 - Barry Jacobs
01:12:11 - 01:12:40 - Frank Petter
01:12:41 - 01:14:02 - Arjan v.d. Weegen
01:14:03 - 01:14:09 - Gertjan Huismans
01:14:10 - 01:15:55 - Meino Dam
01:15:56 - 01:17:57 - Joey van Aken
01:17:58 - 01:19:13 - Reinhoud Krijnen
01:19:14 - 01:19:42 - Joey van Aken
01:19:43 - 01:20:33 - Reinhoud Krijnen
01:20:34 - 01:21:07 - Arjan v.d. Weegen
01:21:08 - 01:24:16 - Louis v.d. Kallen
01:24:17 - 01:25:00 - Theo de Jong
01:25:01 - 01:25:57 - Peter v.d. Ouden
01:25:58 - 01:26:04 - Frank Petter
01:26:05 - 01:27:56 - Jaap van Dam
01:27:57 - 01:28:03 - Frank Petter
01:28:04 - 01:28:44 - Barry Jacobs
01:28:45 - 01:28:50 - Frank Petter
01:29:05 - 01:29:46 - Meino Dam
01:29:47 - 01:30:10 - Frank Petter
01:30:31 - 01:33:18 - Stemming
01:33:19 - 01:33:30 - Frank Petter
01:44:43 - 01:46:53 - Ufuk Cuman
01:46:54 - 01:47:35 - Dominique Hopmans
01:47:36 - 01:48:40 - Ufuk Cuman
01:48:41 - 01:49:18 - Dominique Hopmans
01:49:19 - 01:50:04 - Ufuk Cuman
01:50:05 - 01:51:05 - Meino Dam
01:51:06 - 01:51:51 - Arjan v.d. Weegen
01:51:52 - 01:52:24 - Ufuk Cuman
01:52:25 - 01:52:35 - Arjan v.d. Weegen
01:52:44 - 01:53:30 - Meino Dam
01:53:31 - 01:54:18 - Dominique Hopmans
01:54:19 - 01:54:49 - Hans Peter Verroen
01:54:50 - 01:55:21 - Louis v.d. Kallen
01:55:22 - 01:55:51 - John Voets
01:55:52 - 01:56:15 - Joey van Aken
01:56:16 - 01:56:28 - Theo de Jong
01:56:29 - 01:58:49 - Rian Govers - Gabriëls
01:58:50 - 02:02:18 - Frank Petter
02:02:19 - 02:03:53 - Louis v.d. Kallen
02:03:54 - 02:04:11 - Rian Govers - Gabriëls
02:04:12 - 02:05:06 - Ufuk Cuman
02:05:07 - 02:06:36 - Dominique Hopmans
02:06:37 - 02:07:35 - Rian Govers - Gabriëls
02:07:36 - 02:08:09 - Dominique Hopmans
02:08:10 - 02:08:38 - Frank Petter
02:08:39 - 02:13:17 - Stemming
02:13:18 - 02:13:25 - Frank Petter
02:14:09 - 02:16:47 - Dominique Hopmans
02:16:48 - 02:18:32 - Sander Siebelink
02:18:33 - 02:19:07 - Berend Doedens
02:19:08 - 02:21:07 - Arjan v.d. Weegen
02:21:08 - 02:22:21 - Joey van Aken
02:22:22 - 02:22:59 - Sander Siebelink
02:23:00 - 02:24:09 - Arjan v.d. Weegen
02:24:10 - 02:24:44 - Sander Siebelink
02:24:45 - 02:25:00 - Arjan v.d. Weegen
02:25:01 - 02:28:41 - Joost Pals
02:28:42 - 02:30:25 - Dominique Hopmans
02:30:26 - 02:32:18 - Joost Pals
02:32:19 - 02:32:37 - Sander Siebelink
02:32:38 - 02:33:04 - Joost Pals
02:33:05 - 02:33:52 - Frank Petter
02:33:53 - 02:36:12 - Louis v.d. Kallen
02:36:13 - 02:39:34 - Jaap van Dam
02:39:35 - 02:40:58 - Dominique Hopmans
02:40:59 - 02:41:54 - Jaap van Dam
02:41:55 - 02:42:09 - Dominique Hopmans
02:42:10 - 02:43:00 - John Voets
02:43:01 - 02:43:57 - Theo de Jong
02:43:58 - 02:46:38 - Reinhoud Krijnen
02:46:39 - 02:46:43 - Frank Petter
02:46:44 - 02:50:38 - Jeroen de Lange
02:50:39 - 02:51:24 - Frank Petter
02:51:25 - 02:52:51 - Jeroen de Lange
02:52:52 - 02:53:12 - Dominique Hopmans
02:53:13 - 02:54:31 - Jeroen de Lange
02:54:32 - 02:54:34 - Dominique Hopmans
02:54:35 - 02:54:40 - Frank Petter
02:54:41 - 02:55:07 - Sander Siebelink
02:55:08 - 02:56:00 - Jeroen de Lange
02:56:01 - 02:56:07 - Jaap van Dam
02:56:08 - 02:56:29 - Frank Petter
03:04:28 - 03:06:00 - Dominique Hopmans
03:06:01 - 03:06:20 - Frank Petter
03:06:21 - 03:06:31 - Arjan v.d. Weegen
03:06:32 - 03:06:53 - Jeroen de Lange
03:06:54 - 03:07:04 - Frank Petter
03:11:54 - 03:12:43 - Jeroen de Lange
03:12:44 - 03:13:38 - Arjan v.d. Weegen
03:13:39 - 03:14:05 - Jaap van Dam
03:14:06 - 03:14:36 - Jeroen de Lange
03:14:37 - 03:14:56 - Arjan v.d. Weegen
03:14:57 - 03:15:32 - Jeroen de Lange
03:15:33 - 03:15:41 - Frank Petter
03:15:42 - 03:17:35 - Dominique Hopmans
03:17:36 - 03:18:47 - Sander Siebelink
03:18:48 - 03:19:51 - Jaap van Dam
03:19:52 - 03:20:22 - Arjan v.d. Weegen
03:20:23 - 03:21:53 - Berend Doedens
03:21:54 - 03:23:39 - Joost Pals
03:23:40 - 03:23:48 - Reinhoud Krijnen
03:23:49 - 03:24:13 - Frank Petter
03:24:14 - 03:27:55 - Stemming
03:27:56 - 03:28:43 - Frank Petter

RVB21-0026

Resultaat stemming

Besluit

De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:

Vast te stellen de volgend verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (3d• wijziging)
Artikel 1
De Algemene Plaatselijke Verordening, vastgesteld d.d. 24 maart 2020, wordt als volgt gewijzigd:
A Na artikel 2:47a wordt een nieuwe artikel toegevoegd, namelijk:
Artikel 2:47b Betredings- en verblijfsverbod
1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ter voorkoming van overlast of baldadigheid plaatsen of
gebieden binnen de gemeente aan te wijzen, waar het verboden is zich tussen bepaalde tijdstippen te
bevinden dan wel zich op te houden.
2. Het is eenieder verboden zich tussen de krachtens het eerste lid bepaalde tijdstippen op de krachtens het
eerste lid aangewezen plaatsen te bevinden, dan wel zich op te houden.
3. Burgemeester en wethouders kunnen van het gestelde verbod ontheffing verlenen.
4. Het verbod geldt niet voor politie, brandweer, ambulancediensten of enige andere hulpverleningsdiensten in
gevallen waarin de door deze diensten te bieden hulpverlening ten tijde van het verbod binnen het krachtens
het eerste lid aangewezen gebied noodzakelijk is.
5. Het verbod geldt ook niet voor buitengewoon opsporingsambtenaren, toezichthouders en politie in de
uitoefening van hun taken en bevoegdheden.
B Artikel 2:79, eerste lid komt als volgt te luiden:
1. Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt of tegen betaling in gebruik geeft, draagt
er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit de woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die
woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.
Artikel 2 Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Moties

Onderwerp
10ha programmering bedrijventerrein, RMO22-0011

Met dit agendapunt worden de ingekomen stukken afgehandeld die zijn opgenomen in de agenda's van de commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie van 22-02-2022 en de Algemene commissie van 24-02-2022