Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

(Inclusief Jaarrekening en verbonden partijen)

donderdag 23 juni 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal, Stadhuis Grote Markt 1

Voorzitter
dr. F.A. Petter
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:15:20 - 00:16:17 - Frank Petter
 2. 2

  Besluit

  De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:


  Aan te wijzen als burgerlid voor de fractie van Lokaal Realisme


  -    de heer D.P.H. Dries.

  00:16:02 - 00:16:17 - Frank Petter
  00:16:39 - 00:17:07 - Louis v.d. Kallen
  00:17:08 - 00:18:55 - Frank Petter
  00:21:22 - 00:21:59 - Frank Petter
 3. 3

  00:21:23 - 00:21:59 - Frank Petter
  00:22:01 - 00:22:44 - Arjan v.d. Weegen
  00:22:56 - 00:23:39 - Sander Siebelink
  00:23:41 - 00:23:53 - Bernaards
  00:24:00 - 00:24:51 - Louis v.d. Kallen
  00:24:52 - 00:25:00 - Reinhoud Krijnen
  00:25:05 - 00:26:00 - Ufuk Cuman
  00:26:01 - 00:27:05 - Aydin Akkaya
  00:27:06 - 00:27:32 - Adam Ahajaj
  00:27:33 - 00:27:50 - Rian Govers - Gabriëls
  00:27:55 - 00:28:54 - Arjan v.d. Weegen
  00:28:55 - 00:29:50 - Frank Petter
  00:29:56 - 00:30:15 - Joost Pals
  00:30:17 - 00:34:01 - Frank Petter
 4. 4

  00:32:30 - 00:34:01 - Frank Petter
 5. 5

  00:32:47 - 00:34:01 - Frank Petter
 6. 5.a

  RVB22-0032
  Op bijlage 3 is in de raadsvergadering van 18 mei geheimhouding bekrachtigd.

  Besluit

  De raad van de gemeente Bergen op Zoom Besluit:
  Ter bescherming van de financiële belangen van de gemeente in te voeren
   onderhandelingen, de door het college van burgemeester en wethouders
   opgelegde geheimhouding op de bijlage 4 bij het raadsvoorstel, genaamd
   “Meerjarenprogramma Grondexploitaties Jaarafsluiting 2021”, op grond van
   artikel 5.1 van de Wet Open Overheid te bekrachtigen
  2. Het Verslag Bouwgrondexploitaties 2021 met bijlagen vast te stellen, inclusief de herziening van de grondexploitaties voor 2022 en verder, en inclusief aanpassing van looptijden van grondexploitaties.
  3. Het positief resultaat van de bouwgrondexploitaties 2021 van per saldo € 5.659.000 toe te voegen aan de algemene reserve.
  4. De in het meerjarenprogramma grondexploitaties opgenomen jaarkredieten voor de grondexploitaties voor 2022 vast te stellen en beschikbaar te stellen.
  5. Ten laste van de grondexploitatie Bloemendaal ultimo 2021 € 87.000 toe te voegen aan de voorziening afgesloten exploitaties voor afronding van werkzaamheden en deze grondexploitaties ultimo 2021 af te sluiten.
  6. De begroting conform bijgaande begrotingswijziging 2022 te wijzigen.

  00:32:52 - 00:34:01 - Frank Petter
 7. 5.b

  RVB22-0031


  Het bijgevoegde accountantsverslag is naar aanleiding van een laatste lezing nog aangepast en opnieuw aangeboden. Dit komt doordat geconstateerd was dat bij de toelichting op de WNT niet de volledige bevindingen en juiste bedragen waren weergegeven. De aanpassingen in onze bevindingen doen niet af aan het oordeel en onze conclusies bij de jaarrekeningcontrole. Wel vonden wij dat wij u juist en volledig moesten informeren en hebben om die reden de een aangepast accountantsverslag nagezonden

  Besluit

  De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:

  1. De jaarstukken 2021 bestaande uit het jaarverslag, de jaarrekening en het bijlagenboek vast te stellen;
  2. Van het voordelig rekeningsaldo van€ 12.814.000 € 4.193.000 over te hevelen naar 2022 en 2023 en het restant van het voordelige saldo ad € 8.621.000 te storten in de algemene reserve;
  3. De begrotingswijziging 2022 die behoort bij het overhevelen van middelen naar 2022 en 2023 vast te stellen.
  4. Voor de kredieten die nog niet in uitvoering zijn genomen de termijn met 1 jaar te verlengen, zijnde:
   a. Herstel constructiefouten Aventurijn                                €  61.900
   b. CVT Reimerswaalparkbrug 111                                       €  75.000
   c. Nieuwe woonwagenlocatie 2                                           € 300.000
  5. Kennis te nemen van de jaarverslagen
   a. Jaarverslag 2021 Algemene kamer vaste commissie van advies voor de bezwaarschriftencommissie;
   b. Jaarverslag 2021 Algemene kamer voor de bezwaarschriften, kamer sociale aangelegenheden.
  00:33:18 - 00:34:01 - Frank Petter
  00:34:02 - 00:34:27 - Reinhoud Krijnen
  00:34:28 - 00:35:51 - Frank Petter
 8. 6

  00:34:35 - 00:35:51 - Frank Petter
 9. 6.b

  RVB22-0038


  Spreektijd: maximaal 3 minuten voor de eerste en tweede termijn totaal.


  De fracties van VVD, D66, Lokaal Realisme en PvdA hebben gevraagd dit te agenderen als bespreekpunt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Belang van Bergen op Zoom (1), BSD (2), CDA (1), D66 (3), GBWP (5), GroenLinks (2), Lokaal Realisme (3), PvdA (2), SP (1), VVD (5), 50PLUS (1), Groep Akkaya (1), Groep Dam/Siebelink (1), Samen 0164 (1)

  Bijlagen

  Besluit

  De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:

  1. Kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen 2023 en de jaarrekeningen 2021 van: GGD, RAV, VRMWB, WVS, RWB, OMWB, ISD, WBA, RBL en BWB;
  2. Geen zienswijze in te dienen over de 1e begrotingswijziging 2022 van de 'Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant' conform de bij dit besluit behorende bijlage;
  3. Geen zienswijze in te dienen over de 1e begrotingswijziging 2022 van ISD Brabantse Wal conform de bij dit besluit behorende bijlage;
  4. In te stemmen met deelname in de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's door de VR MWB conform de bij besluit behorende bijlage;
  5. Geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de statuten van de GR RAV;
  6. Geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke
   regelingen VRMWB, WVS, RWB, ISD, WBA, RBL en BWB;
  7. Zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen: GGD, RAV en OMWB, conform de bij dit besluit behorende bijlagen.
  00:34:40 - 00:35:51 - Frank Petter
  00:35:51 - 00:37:20 - Dorigo
  00:37:32 - 00:41:43 - Joost Pals
  00:41:45 - 00:43:10 - Dorigo
  00:43:17 - 00:43:37 - Gertjan Huismans
  00:43:44 - 00:44:26 - Voets
  00:44:35 - 00:47:20 - Sander Siebelink
  00:47:21 - 00:47:35 - Frank Petter
  00:47:52 - 00:48:08 - Arjan v.d. Weegen
  00:48:15 - 00:48:50 - Reinhoud Krijnen
  00:48:52 - 00:49:40 - Arjan v.d. Weegen
  00:49:47 - 00:51:42 - Louis v.d. Kallen
  00:51:44 - 00:52:19 - Sander Siebelink
  00:52:20 - 00:53:02 - Louis v.d. Kallen
  00:53:44 - 00:54:04 - Aydin Akkaya
  00:54:06 - 00:54:32 - Louis v.d. Kallen
  00:54:44 - 00:55:11 - Dorigo
  00:55:16 - 00:55:44 - Gertjan Huismans
  00:55:45 - 00:57:02 - Frank Petter
 10. 7

  00:56:50 - 00:57:02 - Frank Petter