Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 21 april 2022

19:30 - 22:30

Locatie
Raadszaal, Stadhuis Grote Markt 1
Voorzitter
dr. F.A. Petter

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:
de besluitenlijst van 10 maart 2022 ongewijzigd vast te stellen.

Besluit

De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:
de besluitenlijst van 24 maart 2022 ongewijzigd vast te stellen.

Besluit

De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:
de besluitenlijst van 30 maart 2022 ongewijzigd vast te stellen.

RVB22-0022

Besluit

De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:
1. Over te gaan tot het instellen van een commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven ten
behoeve van de komende benoeming van de wethouders en ten behoeve van de aanwijzing van
burgerleden, bestaande uit de volgende personen:
1. De heer L.H. van der Kallen (tevens voorzitter)
2. Mevrouw A.E.J.. Govers-Gabriëls
3. De heer A. Ahahaj.
En als plaatsvervangers te benoemen:
4. De heer drs. A.F.M. Siebelink
5. De heer P.C.J. Schut.

RVB22-0026

Besluit

De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:
Een 1st  en 2de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad aan te wijzen en hierbij een keuze te maken
uit de volgende: •
Dhr. J.G. Huismans. 1e plv.
Dhr. drs. A.F.M. Siebelink
Mw. E.A.H.M. de Kock. 2e plv.

RVB22-0023
Na onderzoek van geloofsbrieven burgerleden, volgt beëdiging burgerleden en fractieassistenten.

Besluit

De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:

Er zijn 30 burgerleden beëdigd en
er zijn 11 fractieassistenten beëdigd.

RVB22-0025

Besluit

De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:

Te benoemen als voorzitter van de beeldvormende bijeenkomsten en de
commissievergaderingen: de heer J.G. Huismans, mevrouw E.A.H.M. de Kock
en mevrouw A.E.J. Govers-Gabriëls.
2. Te benoemen tot leden van de werkgeverscommissie: de plaatsvervangend
voorzitter van de gemeenteraad en de heer drs. A.F.M. Siebelink en/of
mevrouw E.A.H.M. de Kock en/of mevrouw A.E.J. Govers-Gabriëls en/of
mevrouw J.C.M.E. Delhez.

RVB22-0016

Resultaat stemming

Besluit

De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:
vast te stellen de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Bergen op Zoom RVB22-0016.

RVB22-0003

In de raadsvergadering van 10 maart jl. is het raadsvoorstel verdaagd.

Resultaat stemming

Besluit

De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:

Bij dit besluit gevoegde lijst met activiteiten, waarvoor advies van de gemeenteraad nodig is voor
een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, conform artikel 16.15a lid b onder 1 Omgevingswet, vast te
stellen, met ingang van inwerkingtreding van de Omgevingswet;
2. Dat geen advies aan de raad hoeft te worden gevraagd indien het college niet voornemens is positief te
besluiten over een aanvraag omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit;
3. De lijst met categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen als bedoeld
in artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht is vereist met ingang van inwerkingtreding van de Omgevingswet in te
trekken;
4. De bijgevoegde lijst met activiteiten, waarvoor advies van de gemeenteraad nodig is voor
een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, conform artikel 16.15a lid b onder 1 Omgevingswet, te
evalueren twee jaar nadat de Omgevingswet in werking is getreden;
5. De bevoegdheid tot vaststelling van het omgevingsplan in de volgende gevallen met ingang van
inwerkingtreding van de Omgevingswet te delegeren aan het college:
het toevoegen en of wijzigen van begripsbepalingen voor zover deze geen wezenlijke wijzigingen voor
de fysieke leefomgeving tot gevolg hebben;
het verwerken van kaderstellend beleid waarover na inwerkingtreding van de Omgevingswet door de
gemeenteraad is besloten, indien de gemeenteraad bij vaststelling van dat beleid akkoord is gegaan
met uitwerking van het betreffende beleid door het college;
het opnemen van een verleende omgevingsvergunning in het omgevingsplan;
het wijzigen van het omgevingsplan voor aanvragen van omgevingsvergunningen die in strijd zijn met
het omgevingsplan, waardoor het omgevingsplan gewijzigd moet worden;
het actualiseren/aanpassen van het omgevingsplan aan veranderende wet- en regelgeving
en beleidsnormen voor zover hier geen beleidsvrijheid meer is toegekend;
het corrigeren van verschrijvingen, verkeerde verwijzingen en inventarisatiefoutjes in
het omgevingsplan;
het aanwijzen, wijzigen en schrappen van gemeentelijke monumenten;
het toevoegen van die onderdelen uit de gemeentelijke verordeningen die beleidsneutraal overgeheveld
gaan worden naar het omgevingsplan;
- het nemen van een voorbereidingsbesluit met het oog op de voorbereiding van in het omgevingsplan te
stellen regels.

Resultaat stemming

Moties

Onderwerp
Aanwijzen, wijzigen of schrappen van een gemeentelijk monument

Resultaat stemming

Besluit

De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit:
nstemmen met het ter beschikking stellen van een extra bijdrage van maximaal € 150.000 vanuit de
Terugploegregeling (onderdeel ISV budget) om de stichting van een Huis van de Wijk samen met
Stadlander en partners mogelijk te maken in De Piushof aan het Piusplein te Bergen op Zoom.
2. Instemmen met het garant staan voor een bedrag van maximaal € 137 .390 vanuit de
Terugploegregeling (onderdeel ISV budget) vanwege het risico van huurderving Stadlander indien alle
partners in het 3" tim 5e jaar het convenant voortijdig opzeggen.

Resultaat stemming

Moties

Onderwerp
Laatste extra bijdrage Huis van de Wijk Gageldonk West

Resultaat stemming

Moties

Onderwerp
Oproep tot indienen van een zienswijze op de plannen voor een biomassacentrale in Bergen op Zoom

Met dit agendapunt worden de ingekomen stukken afgehandeld die zijn opgenomen in de agenda van de Algemene Commissie van 14 april 2022.